Obsah

Obecná samospráva

Obec Dunajská Lužná je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dunajská Lužná tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:

 1. Jánošíková
 2. Nová Lipnica
 3. Nové Košariská

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Orgánmi obce Dunajská Lužná sú:

 1. starosta obce
 2. obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriadilo:

Komisie obecného zastupiteľstva a Radu poslancov, ako svoje dočasné výkonné a poradné orgány. Úlohy a činnosť komisií určuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce

je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Ďalšie práva a povinnosti starostu sú uvedené v zákone o obecnom zriadení a v § 13 Štatútu obce Dunajská Lužná.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dunajská Lužná, zložený z 11 poslancov (do r. 2002 19 poslancov, 2002-2006 9 poslancov) zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dunajská Lužná.

Hlavné úlohy obecného zastupiteľstva:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majteku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
 • schvaľovať územný plán obce a jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení alebo zrusenýí miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • uznášať sa na nariadeniach obce
 • určovať organizáciu obecného úradu
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku nad hodnotu 50 000 Sk
 • schvaľovať organizačný poriadok, rokovací poriadok a pod.
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Kontroluje:

 • nakladanie s majetkom obce
 • účtovníctvo a pokladničné operácie
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi
 • čerpanie rozpočtu
 • záverečný účet
 • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce, vybavuje sťažnosti a podnety občanov, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľstva.