Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Dunajská Lužná
ObecDunajská Lužná

Dunajská Lužná

Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej existencie nemecké, maďarské i slovenské pomenovanie.

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Samospráva

Obec Dunajská Lužná je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dunajská Lužná tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:

I. Jánošíková

II. Nová Lipnica

III. Nové Košariská

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Orgánmi obce Dunajská Lužná sú

 1. starosta obce
 2. obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriadilo:

Komisie obecného zastupiteľstvaRadu poslancov, ako svoje dočasné výkonné a poradné orgány. Úlohy a činnosť komisií určuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Ďalšie práva a povinnosti starostu sú uvedené v zákone o obecnom zriadení a v § 13 Štatútu obce Dunajská Lužná.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dunajská Lužná, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dunajská Lužná.

Hlavné úlohy obecného zastupiteľstva (podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 • vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1,
 • upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov,
 • schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu, ak ide o pozemok vo vlastníctve obce.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Kontroluje:

 • nakladanie s majetkom obce
 • účtovníctvo a pokladničné operácie
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi
 • čerpanie rozpočtu
 • záverečný účet
 • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce, vybavuje sťažnosti a podnety občanov, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľstva.

Samospráva

Stránkové hodiny

OBECNÝ ÚRAD

Po: 7:30-11:30, 12:30-16:00

St: 7:30-11:30, 12:30-17:00

Pi: 7:30-12:00

 

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Po: 13:00-16:00

St: 13:00-17:00

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Po: 7:30-11:30, 12:30-16:00

St: 7:30-11:30, 12:30-17:00

 

​ZBERNÝ DVOR

St: 12:00-17:00

So: 09:00-16:30

Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.