Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1. Následná finančná kontrola

 1. kontrola účtovných dokladov
  • príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
  • likvidačných listov dodávateľských faktúr,
  • odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,
 2. kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie
  • z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,
 3. kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly,
 4. kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.

2. Ostatné kontroly

 1. kontrola zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní,
 2. kontrola správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov,
 3. kontrola dodržania postupu pri prevodoch majetku obce,
 4. kontrola dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,
 5. kontrola fyzických a právnických osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 6. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 7. kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v materskej škole a školskej jedálni,
 8. kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií,
 9. kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v II. polroku 2012,
 10. podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Iná činnosť

 1. vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2012.
 2. vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2012,
 3. predkladanie Správ o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie zasadnutie,
 4. podľa legislatívneho procesu príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.

 

Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór  

Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór