Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Podľa § 18f ods. 1 písm. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle

 1. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

1. Následná finančná kontrola

Kontrola

 1. správnosti vystavenia a zaúčtovania
  • príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
  • likvidačných listov dodávateľských faktúr,
  • odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,
  • interných dokladov,
 2. správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie
  • z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,
 3. vykonávania predbežnej finančnej kontroly,

2. Ostatné kontroly

Kontrola

 1. zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní,
 2. správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov,
 3. dodržania postupu pri prevodoch majetku obce,
 4. dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,
 5. použitia dotácií fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 6. plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 7. evidencie a vybavovania sťažností a petícií,
 8. splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v II. polroku 2013,
 9. podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Iná činnosť

 1. vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2013.
 2. vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2013,
 3. predkladanie Správ o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie zasadnutie,
 4. podľa legislatívneho procesu príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.

Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór