Obsah

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

 

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.  Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle

a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých   

    zákonov ,

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

    neskorších predpisov,

e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších  

    predpisov.

 

1.  Finančná kontrola

     Kontrola

a) správnosti vystavenia a zaúčtovania

 -  príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,

 -  likvidačných listov dodávateľských faktúr,

 -  odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,

 -  interných dokladov,

b) správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej  

    klasifikácie

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,

c) vykonávania základnej  finančnej kontroly,

d) dodržiavania rozpočtových pravidiel.

 

2. Ostatné kontroly

    Kontrola

a) zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,  

b) správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných  prostriedkov,

c) dodržania postupu pri prevodoch majetku obce,

d) dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,

e) poskytnutia a použitia dotácií fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým boli

    z rozpočtu obce  poskytnuté  účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

f) vývoja dlhu obce,

g) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

h) evidencie a vybavovania sťažností a petícií,

i) splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou

    kontrolou v roku 2018,

j) dodržiavania rozpočtových pravidiel a použitia dotácií v MŠ a ŠKD,

k) podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

 

3. Iná činnosť

 a) vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021,

 b) vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.

 c) vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018,

 d) vypracovanie stanovísk k materiálom  predkladaných do OZ,

 

 e) predkladanie Návrhov správ a Správ  o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na

     jeho najbližšie zasadnutie,

 f) podľa legislatívneho procesu príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                Ing. Stanislav F e k e t e

                                                                                        hlavný kontrolór