Obsah

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

 

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle

 1. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
 3. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
 6. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. interných predpisov obce.  

 

 1. Následná finančná kontrola
  1. kontrola správnosti vystavenia a zaúčtovania
  • príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, 
  • likvidačných listov dodávateľských faktúr,
  • odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,
  1. kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie
  • z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,
  • z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,
  1. kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly,
  2. kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.

                                                       

 1. Ostatné kontroly
  1. kontrola zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom  prístupe k informáciám a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
  2. kontrola správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných  prostriedkov,
  3. kontrola dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,
  4. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  5. kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v MŠ  a v ŠJ,
  6. kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií,
  7. kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2014,
  8. kontroly na základe schválených uznesení obecného zastupiteľstva.
    
 2. Iná činnosť
  1. vypracovanie stanoviska k monitorovacej správe za I. polrok 2014,
  2. vypracovanie stanoviska k návrhu Rozpočtu obce na roky  2015 až 2017,
  3. predkladanie Správ/Záznamov o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie zasadnutie,
  4. vypracovanie stanovísk k materiálom  predkladaných do OZ,
  5. podľa legislatívneho procesu spolupráca pri príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.

 

Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór