Obsah

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle

 1. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

 1. Následná finančná kontrola

Kontrola

 1. správnosti vystavenia a zaúčtovania
 •  príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
 • likvidačných listov dodávateľských faktúr,
 • odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,
 • interných dokladov,
 1. správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie
 • z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,
 • z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,
 • z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,
 1. vykonávania predbežnej finančnej kontroly,
 2. dodržania zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce,
 3. dodržiavania rozpočtových pravidiel.

 

 1. Ostatné kontroly

Kontrola

 1. zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní,
 2. správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných  prostriedkov,
 3. dodržania postupu pri prevodoch majetku obce,
 4. dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,
 5. použitia dotácií fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté  účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 6. vývoja dlhu obce
 7. plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 8. evidencie a vybavovania sťažností a petícií,
 9. splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2015,
 10. podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

 

 1. Iná činnosť
 1.  vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018,
 2. vypracovanie stanovísk k materiálom  predkladaných do OZ,
 3. predkladanie Správ/Záznamov o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie zasadnutie,
 4. podľa legislatívneho procesu príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.


Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór