Obsah

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 

       Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle

a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

1.  Finančná kontrola

     Kontrola

a) správnosti vystavenia a zaúčtovania

 -  príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,

 -  likvidačných listov dodávateľských faktúr,

 -  odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv,

 -  interných dokladov,

b) správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej  

    klasifikácie

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov,

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov,

 -  z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr,

c) vykonávania základnej finančnej kontroly,

d) dodržania zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce,

e) dodržiavania rozpočtových pravidiel.

 

2. Ostatné kontroly

    Kontrola

a) zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní,

b) správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných  prostriedkov,

c) dodržania postupu pri prevodoch majetku obce,

d) dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií,

e) použitia dotácií fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté  účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

f) vývoja dlhu obce,

g) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

h) evidencie a vybavovania sťažností a petícií,

i) podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

 

3. Iná činnosť

 a) vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020,

 b) vypracovanie stanovísk k materiálom  predkladaných do OZ,

 c) predkladanie Návrhov Správ/Správ o výsledkoch finančnej kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie zasadnutie,

 d) podľa legislatívneho procesu príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení.

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                Ing. Stanislav F e k e t e
                                                                                        hlavný kontrolór