Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014. Správu som vypracoval na základe výsledkov kontrol vykonaných v priebehu roka v súlade s plánmi kontrolnej činnosti.

A. Následné finančné kontroly

Na základe plánov kontrolnej činnosti na rok 2014 a v súlade so zákonom č.. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov som v roku 2014 vykonal následné finančné kontroly, o výsledkoch ktorých som  v zmysle § 17 zákona č. 502/2001 Z. z. vypracoval  jeden Záznam o výsledku následných kontrol a štyri Správy o výsledkoch následných finančných kontrol .

Výsledky následnej finančnej kontroly som prerokoval s  prednostkou  a zodpovednými pracovníkmi obecného úradu, o čom som podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. vypracoval štyri  Zápisnice  o  prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly.

Výkon následnej finančnej kontroly v roku 2014 som zameral na:

1) Kontrolu likvidačných listov dodávateľských faktúr

a) cieľ kontroly: 1. vykonania predbežnej finančnej kontroly,

                              2. správnosť zaúčtovania dodávateľských faktúr,

b) predmet kontroly:  likvidačné listy dodávateľských faktúr od č. 1 do č. 893,

c) výsledok následnej finančnej kontroly:

 k bodu 1: vykonanie  predbežnej finančnej kontroly bolo v súlade so zákonom potvrdené podpisom zodpovedného zamestnanca, s uvedením dátumu jej vykonania a s konštatovaním, že finančná operácie je v súlade s rozpočtom, resp. so zmluvou,

k bodu 2: z kontrolovaných likvidačných listov vystavených k dodávateľským faktúram bolo nesprávne zaúčtovanie vykázané na 26 likvidačných listoch dodávateľských faktúr.

2) Kontrola správnosti zaradenie výdavkov z dodávateľských faktúr do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie                                             

a) cieľ kontroly: zaradenie výdavkov do jednotlivých položiek rozpočtu obce na základe likvidačných listov,

b) predmet kontroly: likvidačné listy od č. 1 po č. 893,

c) výsledok následnej finančnej kontroly: z celkového počtu kontrolovaných likvidačných listov boli výdavky z dodávateľských faktúr nesprávne zaradené do položiek rozpočtu  v 14 prípadoch.

3) Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov:

a) cieľ kontroly:  správnosť vystavenia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov na základe prvotných dokladov,

b) predmet kontroly:  pokladničné doklady od č. 1 do č. 3 498,

c) výsledok následnej kontroly: príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli vystavené v súlade s prvotnými dokladmi.

B. Ostatné kontroly

1) Kontrola poskytnutia a čerpania dotácii poskytnutých z rozpočtu  obce   

    (Záznam č. 1/2014, Správa č. 5/2014)

a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad, organizácie, ktorým sa poskytla dotácia,

b) skontrolované obdobie:  rok 2013,  I. - III. štvrťrok 2014

c) ciele kontroly: dodržanie  podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce upravené v § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytnutia dotácie  z prostriedkov obce so zameraním na

1. príjemcu dotácie,

2. účelnosť poskytnutia a použitia dotácie,

3. dodržanie podmienok poskytnutia dotácie,

4. použitie poskytnutých finančných prostriedkov,

d) výsledok kontroly:

k bodu č. 1: v roku 2013 sa schválili dotácie 23 organizáciám a v roku 2014 18 organizáciám, podľa výpisu z registra  všetky organizácie v roku 2013 spĺňajú vyššie uvedenú podmienku na poskytnutie dotácie, za kontrolované obdobie v roku 2014 dotáciu čerpalo 8 organizácií, z toho 1 organizácia (Promo activity s.r.o.) nespĺňala podmienku na poskytnutie dotácie, z čoho vyplýva, že jej bola poskytnutá dotácia v rozpore s VZN č. 2/2010,

k bodu č. 2: deklarované zameranie činnosti organizácií, ktorým sa v v roku 2013 poskytla dotácia, bolo v súlade s vymedzenými činnosťami uvedenými vo VZN č. 2/2010, v priebehu roka 2014 z počtu organizácií, ktorým sa dotácia poskytla, bola deklarovaná činnosť u 7 organizácií  v súlade s vymedzenými činnosťami uvedenými vo VZN č. 2/2010 a 1 príjemcu dotácie bola v rozpore s ustanoveniami VZN,

k bodu č. 3: s organizáciami, ktorým bola v priebehu kontrolovaného obdobia poskytnutá dotácia, bola v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 2/2010 uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie,

k bodu č. 4: v priebehu roka 2013 schválenú dotáciu čerpalo 17 organizácií v celkovej sume 38 492,92 eur, vyúčtovanie použitia dotácie do 30 dní predložili všetky organizácií,  v priebehu roka 2014 schválenú dotáciu čerpalo 8 organizácií v celkovej sume 18 393,35 eur a  vyúčtovanie použitia dotácie do 30 dní predložilo 7 organizácií, podľa predložených dokladov tieto organizácie použili poskytnuté finančné prostriedky v súlade s podmienkami určenými vo VZN a v zmluve. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie  nevyúčtovala len organizácia Promo activity, s.r.o.

2) Kontrola tvorby a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu   

    (Záznam č. 1/2014 )                                           

a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,

b) kontrolované obdobie: rok 2013,

c) ciele kontroly: dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde  

    a ustanovení Kolektívnej zmluvy so zameraním

1. pri tvorbe fondu na dodržanie

    -  výšky povinného prídelu do sociálneho fondu,

    -  základu  pre výpočet povinného prídelu,

    -  termínu tvorby povinného prídelu,

    -  vedenia účtu sociálneho fondu,

2. pri použití fondu na dodržanie

    - výšky schváleného príspevku na stravu,

    - zákazu použitia prostriedkov fondu na iné účely ako sú uvedené v zákone.

d) výsledok kontroly: pri tvorbe sociálneho fondu, ako aj pri jeho čerpaní sa za kontrolované obdobie postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a dodržali sa podmienky stanovené v platnej Kolektívnej zmluve.

3) Kontrola tvorby a čerpania fondu opráv

    (Záznam č. 1/2014)

a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,

b) kontrolované obdobie: rok 2013,

c) ciele kontroly: dodržanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenie obce Dunajská Lužná č.  6/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných  bytov v bytových domoch so zameraním na

- vedenie účtu fondu opráv,

- prídel do fondu opráv,

- čerpanie fondu opráv,

d) výsledok kontroly: vedenie účtu fondu opráv, jeho tvorba, ako aj čerpanie za kontrolované obdobie bolo v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 6/2012.

4) Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou  

    kontrolou v II. polroku 2013   

    ( Správa č. 2/2014 )

a) Predmet kontroly: Zistené nedostatky uvedené v Správe  o výsledku následnej finančnej  

                                      kontroly č. 5/2013

1.  navrhnuté opatrenia  v Správe č. 5/2013  k predmetu kontroly: dodržiavanie zákonnosti pri zverejňovaní údajov o uhradených faktúrach  na web stránke obce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. so zameraním :

a) v údajoch o uhradených faktúrach zverejňovať údaj o identifikácii zmluvy alebo 

    objednávky, na základe ktorej bola faktúra vystavená,

b) údaje o uhradených faktúrach zverejňovať v termíne stanovenom v zákone,

2.  navrhnuté opatrenia  v Správe č. 5/2013  k predmetu kontroly: dodržiavanie zákonnosti pri zverejňovaní údajov o vystavených objednávkach  na web stránke obce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. so zameraním:

a) v údajoch o vystavených objednávkach uverejňovať údaj o hodnote objednaného plnenia,

b) údaje o vystavených objednávkach zverejňovať v termíne stanovenom v zákone,

3.  navrhnuté opatrenia  v Správe č. 5/2013  k predmetu kontroly: dodržiavanie zákonnosti pri zverejňovaní údajov o uhradených faktúrach  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. na web stránke rozpočtových organizácií zriadených obcou,

b) Výsledok  kontroly:

k bodu č. 1 písm. a):

skontrolované faktúry od č. 1 po č. 230 v roku 2014

aj napriek prijatým opatreniam sa nepodarilo v kontrolovanom období zabezpečiť v uverejnených údajoch o uhradených faktúrach identifikáciu zmluvy, resp. objednávky, na základe ktorej bola faktúra vystavená,

k bodu č. 1 písm. b):

skontrolované faktúry od č. 1 po č. 230 v roku 2014

z celkového počtu skontrolovaných údajov o uhradených faktúrach sa v 15 prípadoch údaje o uhradených faktúrach  zverejnili po termíne stanovenom v zákone,

k bodu č. 2 písm. a):

skontrolované objednávky:

od č. 84 do č. 168 v roku 2013

od č. 1 do č. 33 v roku 2014

vo zverejnených údajoch o vystavených objednávkach sa len v 4 prípadoch neuviedol údaj o hodnote objednaného plnenia, a to v objednávke č. 152, č. 155, č. 166 a č. 168,

k bodu č. 2 písm. b):

v roku 2014 sa povinné údaje o vystavených objednávkach v 16 prípadoch zverejnili neskôr ako je stanovené v zákone,

v roku 2013 sa povinné údaje o 84 kontrolovaných vystavených objednávok zverejnili len v 12 prípadoch v zákone stanovenom termíne,

5) Kontrola dodržania rozpočtových pravidiel stanovených v zákone č. 583/2004 Z. z.

     o rozpočtových pravidlách   územnej samosprávy v znení neskorších pravidiel ( ďalej  

     len „zákon“) v roku 2013

     (Správa č. 2/2014)

a) kontrolovaný subjekt: obec

b) skontrolované  obdobie: rok 2013

c) cieľ kontroly:

    1. dodržanie stanoveného podielu celkového dlhu obce z bežných príjmov,

    2. dodržanie stanoveného podielu sumy ročných splátok istiny a úroku z úveru z bežných   

        príjmov,

    3. dodržanie stanoveného podielu celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti z bežných

        príjmov,

    4. dodržanie povinnosti prednostného krytia všetkých záväzkov, 

d) výsledok kontroly:  pri kontrole nebolo zistené porušenie rozpočtových pravidiel,

6) Kontrola vedenia evidencie a vybavovania sťažností za rok 2013 a 2014   

     ( Správa č. 3/2014 )  

a) kontrolovaný subjekt:  obecný úrad ,

b) skontrolované  obdobie:  rok 2013, 2014

c) cieľ kontroly:                                 

    1. správnosť evidencie sťažností,

    2.  správnosť vybavovania sťažností,

d) výsledok kontroly:

k bodu č. 1: obec vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od ostatných písomností, nedostatkom bolo, že vo vystavených evidenčných listoch nebol uvedený údaj o tom, komu bola sťažnosť pridelená na vybavenie ,

k bodu č. 2: pri kontrole vybavovania 14 sťažností som zistil nasledovné nedostatky:

 - v spisoch chýbal písomný doklad (oznámenie o výsledku prešetrenia) o tom , s akým  

   výsledkom sa skončilo konanie a tým aj dátum vybavenia sťažnosti,

- v spisoch nebola priložená zápisnica o prešetrení sťažnosti a záznam o jej prerokovaní,

- niektoré sťažnosti boli vyhodnotené ako podnet a tak aj boli vybavené ,

- v dvoch prípadoch išlo o prípad zásahu do pokojného stavu, z čoho vyplýva, že nebola to  

   sťažnosť v zmysle zákona a obec mala v tomto prípade postupovať podľa § 5 Občianskeho  

   zákonníka,

7) Kontrola dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií  

    podľa zákona č.  211/2000 Z. z.

    ( Správa č. 3/2014 )

a) kontrolovaný subjekt:  obecný úrad ,

b) skontrolované  obdobie:  rok 2013, 2014

c) cieľ kontroly:                                

    1. dodržanie lehoty na vybavenie žiadosti  ( § 17 ods. 1 zákona),

    2. evidencia žiadostí ( § 20 zákona),

    3. vydanie rozhodnutia o úplnom alebo o čiastočnom vybavení žiadosti ( § 18 zákona),

    4. kontrola výšky úhrady nákladov za poskytnuté informácie,

d) výsledok kontroly:

k bodu č. 1:  všetky žiadosti o sprístupnenie informácií prijaté v kontrolovanom období boli vybavené v zákone stanovenej lehote,

k bodu č. 2: obec vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v požadovanom rozsahu,

k bodu č. 3: obec po poskytnutí požadovanej informácie robí rozhodnutie o vybavení žiadosti zápisom v spise a v prípadoch, ak obec na základe žiadosti o sprístupnenie informácie tieto neposkytla, vydala o tom v zmysle zákona rozhodnutie,

k bodu č. 4:  obec má vypracovaný sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informáciíktorý sa v prípadoch spoplatnenia poskytnutia informácie dodržal.

8) Kontrola dodržania zákonnosti postupu pri predaji majetku obce

    ( Správa č. 3/2014 )

a) kontrolovaný subjekt:  obecný úrad ,

b) skontrolované  obdobie:  rok 2012, 2013

c) cieľ kontroly:                                 

    dodržanie Čl. 4 Zásad hospodárenia s majetkom obce,

 d) výsledok kontroly: všetky kontrolované predaje obecného majetku za sledované obdobie  

     boli vykonané v súlade s Čl. 4 Zásad hospodárenia s majetkom obce, jedine v prípade 

     Uznesenie č. 2013/08- 19, ktorým bol schválený zámer predaja pozemku o výmere   

     21133 mp. Haviarovi formou priameho predaja,  sa nedodržal postup pri predaji majetku

     obce stanovený v Zásadách (podrobnejšia  informácia je uvedená v Správe o kontrolnej

     činnosti č. 3/2014) ,

9) Kontrola postupu obce pri vybavovaní petícií

    ( Správa č. 4/2014 )

a) kontrolovaný subjekt:  obecný úrad ,

b) skontrolované  obdobie:  rok 2012, 2013

c) cieľ kontroly:                                

    1. vedenie evidencie o prijatých petíciách,

    2. dodržanie v zákone stanovenej lehoty na vybavenie petície,

    3. dodržanie príslušnosti na vybavenie petície,

    4. dodržanie v zákone stanovených postupov pri vybavovaní petícií a vyhotovenia  

       predpísaných  písomností,

d) výsledok kontroly:

k bodu č. 1: Obecný úrad vedie centrálnu evidenciu podaných petícií a každá petícia má svoj osobitný spis, ale evidencia o podaných petíciách sa nevedie v požadovanom rozsahu, nedá sa zistiť, kedy sa petícia odstúpila na prešetrenie a kto bol poverený petíciu prešetriť, aký bol výsledok prešetrenia, či bol predmet petície v súlade alebo v rozpore s právnymi predpismi alebo verejným a iným spoločným záujmom, prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, dátum odoslania výsledku vybavenia petície,

k bodu č. 2: všetky petície boli vybavené v zákone stanovenom termíne,

k bodu č. 3: podľa príslušnosti všetky podané petície vybavil obecný úrad,

k bodu č. 4: o prešetrení petície nebola vyhotovená „Zápisnica o výsledku prešetrenia petície“ a ani „Oznámenie o vybavení petície“.

10) Kontrola dodržania povinnosti rozpočtových organizácií zriadených obcou oznámiť   

      výkon správy nehnuteľného majetku obce okresnému úradu

       ( Správa č. 4/2014 )

a) kontrolovaný subjekt:  rozpočtové organizácie zriadené obcou ,

b) cieľ kontroly: splnenie ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého organizácie zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce.

c) výsledok kontroly:

Podľa kontroly Listov vlastníctva rozpočtové organizácie zriadené obcou si povinnosť oznámiť výkon správy nehnuteľného majetku obce okresnému úradu nesplnili.

11) Kontrola postupu pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce  a Dohôd o pracovnej 

      činnosti uzatvorených v I. polroku 2014

      ( Správa č. 4/2014 )

a) kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,

b) kontrolované obdobie: I. polrok 2014,

c) predmet kontroly:  Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce,  Dohody o brigádnickej práci študentov,

d) ciele kontroly: 

    1. spôsob uzatvorenia dohody,

    2. dodržanie stanoveného obsahu dohody,

    3. dodržanie určeného počtu hodín,

    4. vedenie evidencie uzatvorených dohôd,

    5. vedenie evidencie pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe    

        dohody o  pracovnej činnosti,

   6. potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta pri dohodách o brigádnickej práci študentov,

   7. dohodnutý druh práce,

e) výsledok kontroly:  kontrolou neboli zistené nedostatky,

C) Informácie pre poslancov

1) Vykazovanie výsledku hospodárenia obce podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku  

     úniu, (Záznam č. 1/2014)

2) Zmena rozpočtových pravidiel územnej samosprávy od 1.1.2014,( Záznam č. 1/2014)

D) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Kontrolu prijatých uznesení obecného zastupiteľstva som v priebehu roka vykonával spolu so prednostkou obecného úradu priebežne podľa stanovených termínov ich plnenia. V  roka 2014 sa na 8 zasadnutiach Obecného zastupiteľstva  prijalo 111 uznesení . Uznesenia, ktorých plnenie sa z roku 2013 a 2014 prenáša do roku 2015, sú uvedené v prehľade:

Uznesenie č.

                             znenie uznesenia

dôvod nesplnenia uznesenia

2013/02-18/1

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky z predaja pozemkov pri „Telefónnej ústredni“ poukázať a viesť na existujúcom účelovo viazanom účte na výstavbu MŠ

predaj sa nezrealizoval

2013/09-11

Žiadosť o predĺženie obecného chodníka a verejného osvetlenia – lokalita pri Zbernom dvore (M. Farkašovský)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  doručenú žiadosť o predĺženie obecného chodníka a verejného osvetlenia – lokalita pri Zbernom dvore s tým, že návrh sa posúdi pri tvorbe kapitálového rozpočtu na r. 2014

 

 

návrh nebol zaradený do rozpočtu obce na rok 2014

2013/1-17

Návrh na schválenie VZN č. 02/2013 o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce

Obecné zastupiteľstvo presúva prerokovanie VZN č. 02/2013 o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce na ďalšie zasadnutie OZ po doplnení pripomienok

 

zmeny legislatívy

2014/6-11

Žiadosť o súhlas s vybudovaním multifunkčného ihriska (Obecný hokejbalový klub DLHAWKS)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ. Ukladá OcÚ vykonať všetky úkony súvisiace s prípravou podkladov pre výstavbu multifunkčného ihriska.

 

Hľadá sa vhodný

priestor

2014/8-15

b) Obci ako zriaďovateľovi školských zariadení a predškolských zariadení na území obce Dunajská Lužná, vypracovať záväzné nariadenie pre prijímanie žiakov do školských a predškolských zariadení tak, aby bolo zrejmé, že na prijatie žiaka je potrebný súhlas oboch rodičov – zákonných zástupcov, respektíve súdom vydané právoplatné rozhodnutie o právnom úkone vo veci v takom prípade, keď sa rodičia, respektíve zákonní zástupcovia maloletých nevedia na prijatí žiaka podľa § 35 zákona o rodine č. 36/2005 Zb.. dohodnúť.  Zároveň, v rámci zákona o správnom konaní č. 71/1967 o prijatí, či neprijatí žiaka do školského zariadenia, bude doručené všetkým účastníkom správneho konania. Toto nariadenie zapracovať do VZN obce s platnosťou od 1.1.2015.