Obsah

Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Dunajská Lužná

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce (406.03 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk (648.88 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná (305.6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (592.25 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 08/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 07/2020, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (310.13 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 05/2020 o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 04/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 09/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná v znení č. 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie PLNÉ ZNENIE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 2/2020, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č.  18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 17/2019 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 9/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 04/2019 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 03/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 01/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 05/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2018 + príloha č. 1 textová časť + príloha č. 2 grafická časť

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 04/2018 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná + mapa + geometrický plán

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 03/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 02/2018 o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 04/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 03/2017 o poskytovaní  finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie + Žiadosť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 02/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016 o prideľovaní nájomných bytov v nájomných bytových domoch postavených s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 9/2016 o sociálnych službách

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 6/2016 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016 PRAVIDLÁ kontrolnej činnostiv podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 01/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 3/2015 o obecnej polícii

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 2/2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Dunajská Lužná v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze, Príloha č. 1/2015 k VZN č. 2./2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2014 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 02/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 o určení školského obvodu ZŠ v Dunajskej

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2012 o niektorých podmienkach držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2012 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za tieto sociálne služby poskytované obcou Dunajská Lužná v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dunajská Lužná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie Dunajská Lužná - „Zmeny a doplnky územného plánu č. 01/2009“

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná, zmeny a doplnky č. 1/2008

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 Požiarny poriadok obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2006

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev. Dodatok 1/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 2/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 3/2007 k VZN č. 2/2005. Dodatok 4/2008 k VZN č. 2/2005. Dodatok 5/2010 k VZN č. 2/2005. Viď tiež Zoznam ulíc, Orientačná mapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1995 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1993 o výške nájmu z nebytových priestorov