Obsah

Príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej

 

Náplň práce komisií obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná

vo volebnom období 2011 – 2014 obecné zastupiteľstvo zriadilo uznesením OZ č. 2011/01-10 zo dňa 11.01.2011 celkom 6 komisií a Radu poslancov, z toho 5 odborných komisií a jednu osobitnú komisiu. Náplň práce komisií schválilo OZ uznesením č. 2011/04-17 dňa 29.03.2011 takto:

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy

 • vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
 • zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce Dunajská Lužná
 • zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
 • zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov obecného úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania
 • zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy obce
 • prerokováva návrhy majetkových účastí na podnikaní iných právnických a fyzických osôb
 • vyjadruje sa k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
 • vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje a dáva podnety SIO
 • kontroluje dodržiavanie VZN o trhovom poriadku v obci
 • navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
 • posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie

 • spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce;
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území obce;
 • predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom;
 • predkladá stanoviská k návrhom organizácie statickej dopravy, k návrhom závažnejších dopravných úprav, dopravného značenia a k vyhradeniu parkovacích miest na území obce;
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, k jej stavebným zámerom a odporúča OZ prioritné projekty;
 • vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce;
 • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam ochrany kultúrnych pamiatok v obci a kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie;
 • vyjadruje sa k územno-plánovacej, resp aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec D. Lužná účastníkom konania;
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ;
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce;
 • je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev;

Komisia pre soc. veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

 • zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce
 • navrhuje a predkladá stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce
 • vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a charitatívnu činnosť
 • vyjadruje sa a navrhuje jednorazovú finančnú výpomoc občanom obce
 • vyjadruje sa k žiadostiam o denný stacionár
 • vyjadruje sa k žiadostiam o nájomný byt
 • vykonáva návštevy v domácnostiach pre zistenie skutočného stavu v oblasti svojej pôsobnosti
 • predkladá porade poslancov a OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
 • plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport

 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu
 • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu,
 • kontroluje tvorbu a náplň kroniky,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu,
 • vo svojej práci spolupracuje so školskými radami a s organizáciami,
 • predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti – školstvo, kultúra, mládež a šport,
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,
 • spracúva a predkladá stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcich zapojenie mládeže do života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a pod.
 • spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Komisia pre ochranu ŽP a verejného poriadku

 • vypracovať koncepciu starostlivosti o zeleň v obci a jej financovanie,
 • organizovanie brigád v jarnom období pre občanov, školy prípadne škôlky, tiež vyčleniť územie v obci pre jednotlivé spoločenské organizácie na údržbu a čistotu. V prípade organizácii podmieniť vyplácanie príspevkov obce preukázaním aktivity v prospech obce akou je brigáda,
 • vyvíjať spoluprácu medzi členmi komisie podľa ich bydliska a obecným úradom podľa príslušných katastrálnych území obce v tom zmysle, že sa budú riešiť spoločne postrehy členov komisií,
 • zriadiť na obci ohlasovňu na závady, nečistoty a iné poruchy, ktorá by bola anonymná a dostupná mailom prípadne telefonicky,
 • zaviesť environmentálnu výchovu pre deti v školách a škôlkach a obyvateľov obce, získavať financie na informovanie verejnosti od mimovládnych organizácií, z fondov a grantov,
 • dať dôraz na verejný poriadok napríklad využitím fotopascí na čierne skládky, zberový dvor, získať financie z nadácie Alianz na merače rýchlosti vozidiel
 • zapojiť občanov do tvorby verejného poriadku,
 • riešiť odpadové hospodárstvo,
 • problémy v obci a ich riešenia presadzovať v obecnom zastupiteľstve,
 • zaviesť zber tetrapakových obalov,
 • zlepšiť zber a uskladnenie elektroodpadu na zberovom dvore,
 • z rozpočtu obce vyčleniť financie na výchovu detí,
 • zredukovať bioodpad – napríklad kompostárňami,
 • zaviesť množstevný zber odpadu v obci,

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Obecné zastupiteľstvo pre zabezpečenie plnenia úloh podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien, ustanovilo osobitnú komisiu - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.

Náplň práce a spôsob rokovaní tejto komisie priamo upravuje citovaný zákon a jej osobitne schválený rokovací poriadok.