Obsah

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej od 4/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na základe § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 Štatútu obce Dunajská Lužná vydáva tento

ROKOVACÍ PORIADOK

§ 1
Úvodné ustanovenie

 1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej (ďalej len “rokovací poriadok”) upravuje najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva (ďalej „zastupiteľstvo“), jeho komisií a iných orgánov, ktoré si zriadi, podmienky a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovanie úloh obecnej samosprávy.
 2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach, rozhoduje zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva a jeho komisií

 1. Zastupiteľstvu patrí pôsobnosť a funkcia podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa Štatútu obce Dunajská Lužná. Zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje záujem orgánov obecnej samosprávy alebo občanov obce.
 2. Zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti a sú stanovené organizačným poriadkom obecného úradu, resp. inými vnútroorganizačnými normami tak, že dáva o nich hlasovať.
 3. Zastupiteľstvo si môže zriaďovať a zrušiť komisie a iné poradné orgány ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie ani iné poradné orgány nemajú rozhodovaciu právomoc.
 4. Zložením sľubu novozvolených poslancov zastupiteľstva zanikajú všetky komisie a iné poradné orgány zriadené v predchádzajúcom volebnom období.

článok 3
Zmeny v zložení obecného zastupiteľstva a jeho orgánov

 1. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou úpravou.
 2. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) sa môže svojho mandátu vzdať z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
 3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 4. K zániku poslaneckého mandátu prijíma obecné zastupiteľstvo uznesenie, v ktorom konštatuje zánik mandátu poslanca.
 5. Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje v súlade s platnou právnou úpravou.
 6. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil mandát poslanca. Túto skutočnosť potvrdí osvedčením.

ČASŤ I.

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA

§ 3
Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva

 1. Prípravu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva zabezpečí starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období (ďalej len „doterajší starosta“), ktorého funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 2. Doterajší starosta venuje osobitnú pozornosť príprave návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, pričom úzko spolupracuje s novozvoleným starostom.
 3. Doterajší starosta požiada predsedu miestnej volebnej komisie, aby na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva informoval prítomných o výsledkoch volieb do zastupiteľstva a o výsledku voľby novozvoleného starostu.
 4. Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva zvolá doterajší starosta tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
 5. Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie doterajší starosta až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
 6. Predseda alebo poverený člen volebnej komisie informuje zasadnutie zastupiteľstva o výsledkoch volieb starostu obce a poslancov.
 7. Novozvolený starosta zloží podľa § 13 ods. 2 zákona do rúk predsedajúceho sľub . Po zložení sľubu predsedajúci odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie zasadnutia zastupiteľstva.
 8. Starosta následne prečíta znenie sľubu poslanca podľa § 26 zákona.
 9. Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
 10. Po vykonaní sľubu poslancov sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, navrhne členov návrhovej komisie, určí dvoch overovateľov uznesení a zápisnice, určí zapisovateľa a predloží návrh programu zasadnutia. .
 11. Pre ustanovujúce zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.
 12. Ak doterajší starosta nezvolá zasadnutie zastupiteľstva podľa bodu 4 tohto paragrafu, zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
 13. Ak doterajší starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie, vedie ho jeho zástupca. Ak ten nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 14. V prípade uskutočnenia zastupiteľstva podľa bodu 12 tohto paragrafu zabezpečí rokovanie zastupiteľstva bez schválenia starostom obecný úrad.
 15. Obecný úrad oznámi termín konania zákonného zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania zasadnutia. Oznámenie o termíne konania zákonného zasadnutia zašle poslancom zvoleným v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a predsedovi volebnej komisie. Oznámenie zároveň zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce najneskôr 3 dni pred zasadnutím .

§ 4
Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Prípravu rokovania zastupiteľstva organizuje prednosta obecného úradu v súčinnosti so starostom, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými zastupiteľstvom.
 2. Ak o zvolanie zasadnutia požiada tretina poslancov, prípravu rokovania zabezpečujú aj poslanci, ktorí zasadnutie žiadajú zvolať, pričom spolupracujú na zhromaždení potrebných informácií a na príprave podkladov vrátane stanovísk poradných orgánov. O vykonanej príprave poslanci informujú starostu a jeho zástupcu. Najneskôr dva dni pred zasadnutím zastupiteľstva títo poslanci doručia do podateľne obecného úradu aj pracovné materiály, o ktorých má zasadnutie zastupiteľstva rokovať.
 3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.
 4. V rámci prípravy zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta určí miesto, čas a program rokovania.
 5. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva obsahujú:
  a) názov materiálu podľa bodu rokovania obecného zastupiteľstva,
  b) meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,
  c) meno, priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie,
  d) údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva, s dátumom prerokovania,
  e) návrh na uznesenie,
  f) samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie materiálu.
 6. Dôvodová správa obsahuje:
  a) vyhodnotenie doterajšieho stavu,
  b) uvedenie dôvodu novej úpravy,
  c) odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť samosprávy. Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody aj nevýhody jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča spracovateľ a predkladateľ materiálu.
 7. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami obecného zastupiteľstva a ďalšími normami obce.
 8. Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným programom sú oprávnení:
  a) starosta obce,
  b) poslanci zastupiteľstva,
  c) prednosta obecného úradu,
  d) hlavný kontrolór,
  e) zamestnanci obce,
  f) odborne spôsobilé osoby, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť vyžaduje a je predkladaný materiál, ktorý spracovávali .
 9. Komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporúčania.
 10. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva pripravujú zamestnanci obecného úradu. Materiály predkladané obecnému zastupiteľstvu najskôr prerokuje rada poslancov. Hlavný kontrolór predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
 11. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah predkladaného materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá materiál predkladá.
 12. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi zasiela obecný úrad poslancom najneskôr 3 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

§ 5
Návrh programu rokovania zastupiteľstva

 1. Návrh programu zasadnutia zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke obce aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva.
 2. Zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmeny na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 3. Prvým vecným bodom rokovania zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
 4. Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta, počas jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec (ďalej len „predsedajúci“), na základe vlastných návrhov, odporúčaní predsedov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov a prednostu obecného úradu.
 5. Súčasne s návrhom programu musí byť doručený návrh na uznesenie, prípadné aj písomné podklady, o ktorých sa bude v prípade ich zaradenia do programu rokovať.
 6. Uznesením zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
 7. Po vyčerpaní programu rokovania zastupiteľstva predsedajúci zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva

 1. Rokovanie zastupiteľstva sa uskutočňuje v súlade so schváleným plánom práce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo na nasledujúci kalendárny polrok koncom predchádzajúceho kalendárneho polroka (ďalej len „plánované obecné zastupiteľstvo“).
 2. Zastupiteľstvo zasadá najmenej raz za tri mesiace.
 3. Zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej zasadá len na území obce Dunajská Lužná, ktoré tvoria katastrálne územia obce Dunajská Lužná.
 4. Ak požiada o zvolanie zasadnutia zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, tak doručia žiadosť o zvolanie zasadnutia v písomnej forme do podateľne obecného úradu, pričom žiadosť musí obsahovať aj návrh programu zasadnutia tak, aby ho bolo možné v zákonnej lehote zverejniť. Starosta zvolá zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 5. Ak starosta nezvolá zasadnutie zastupiteľstva podľa bodu 4 tohto paragrafu, zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 6. Neplánované rokovanie zastupiteľstva môže byť zvolané
  a) na účel prerokovanie závažných úloh,
  b) na účel vyhlásenia miestneho referenda,
  c) pri slávnostných príležitostiach.
  d) na účel potvrdenia, resp. nepotvrdenia uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorého výkon bol starostom obce pozastavený.
 7. Pokiaľ sa zasadnutie zastupiteľstva neuskutoční podľa bodu 4 tohto paragrafu, v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený zastupiteľstvom.

§ 7
Zasadnutie zastupiteľstva

 1. Zasadnutia zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií, prednostu obecného úradu, hlavného kontrolóra obce a štatutárov rozpočtových a príspevkových organizácií obce, sa na zasadnutie zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR a Európskeho parlamentu, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci obecných podnikov a iných právnických osôb s majetkovou účasťou obce. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie zastupiteľstva určí starosta obce po porade v orgánoch obce so zástupcom starostu a prednostom úradu.
 2. V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajenia v štátnom záujme, alebo ak to ustanovujú osobitné zákony(napr. §17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) , sa môže zastupiteľstvo na návrh starostu uzniesť, že zasadnutie alebo jeho časť bude neverejná. O návrhu sa hlasuje bez diskusie.
 3. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie zastupiteľstva vedie starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.
 4. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.
 5. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov (pri schvaľovaní uznesení), resp. pod trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov (pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení ), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
 6. V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení.
 7. Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu. O týchto návrhoch rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 8. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie jeho zástupca. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 9. Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
 10. Pokiaľ je k prerokovávanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány ( komisie zastupiteľstva, dočasnú komisiu alebo iný poradný orgán), vypočuje ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci. O odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému úradu požiada prednostu obecného úradu.
 11. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla stručným referátom predkladateľ, resp. spracovateľ, ktorého určil starosta obce po dohode s prednostom úradu.
 12. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky, prípadne písomne. Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným prihláseným účastníkom rokovania. O tom, komu sa slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky alebo Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo vždy udelí. Udeliť slovo sa môže aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, ak o to požiada.
 13. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 14. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým predsedajúci neukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie. Zastupiteľstvo môže limitovať dĺžku vystúpenia poslancov, ako aj ostatných diskutujúcich. Po prihlásení sa poslancov a ostatných účastníkov rokovania do diskusie, predsedajúci ukončí možnosť prihlásenia sa do diskusie a otvorí rozpravu.
 15. Účastníci nesmú predsedajúceho a ani iného rečníka rušiť pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.
 16. Každý poslanec má právo na faktickú poznámku , ktorá nesmie byť dlhšia ako 1 minúta. Faktická poznámka má charakter upozornenia, vecného, odborného, časového doplnenia a objasnenia. Pritom musí vždy korešpondovať s témou aktuálneho bodu programu zastupiteľstva, ku ktorému prebieha rozprava.
 17. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec zastupiteľstva. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 18. Poslanec obecného zastupiteľstva môže v prípade sporných záležitostí požiadať o prerušenie rokovania zastupiteľstva k porade poslancov. O tomto návrhu a o dobe prerušenia rokovania hlasuje zastupiteľstvo verejne. Na schválenie návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 19. Na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva (napr. na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta obce používa obecné insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený starostom obce.
 20. Zápisnica z rokovania zastupiteľstva je prístupná po jej podpísaní overovateľmi u prednostu obecného úradu. Po jej úprave v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa zverejní na úradnej tabuli obce a tiež na webovej stránke obce po dobu do zverejnenia zápisnice z ďalšieho rokovania OZ.
 21. Uznesenia z predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva dostávajú poslanci spolu s materiálmi na najbližšie rokovanie rady poslancov.

 

ČASŤ II.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE A UZNESENIA ZASTUPITEĽSTVA

§ 8
Príprava uznesení zastupiteľstva

 1. Návrh uznesenia zastupiteľstva sa pripravuje súčasne s podkladmi predkladanými zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedá prednosta obecného úradu.
 2. Konečné znenie návrhu uznesenia, upravené podľa priebehu rokovania, predkladá zastupiteľstvu návrhová komisia.
 3. Uznesenia zastupiteľstva sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom na ich plnenie.
 4. Uznesením zastupiteľstva sa spravidla ukladajú povinnosti obecnému úradu, komisiám, hlavnému kontrolórovi obce a ďalším subjektom. Starostovi obce sa úlohy uznesením odporúčajú, resp. zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce k rokovaniu alebo ku konaniu v konkrétnej veci.

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva

 1. Návrhy na uznesenie zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. V prípade potreby predsedajúci môže poslancom vyhradiť pracovný čas na posúdenie návrhu.
 2. K predloženým návrhom môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré musia byť formulované jasne, presne a zrozumiteľne. Rozsiahlejší pozmeňujúci návrh predkladá jeho navrhovateľ písomne.
 3. Najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky, resp. pomocou hlasovacieho zariadenia. Ktorýkoľvek z poslancov môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo bez rozpravy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
 4. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje zastupiteľstvo najprv o návrhu predloženom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.
 5. Keď zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo ani jeden z navrhovaných variantov, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží zastupiteľstvu na schválenie.
 6. Jednotlivé hlasovanie sa nesmie prerušiť ani opakovať, ak ide o ten istý návrh, vo výnimočných prípadoch sa postupuje podľa bodu 9 tohto paragrafu.
 7. Poslanec obecného zastupiteľstva, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.
 8. V prípade, že sa pri rokovaní obecného zastupiteľstva vyskytnú nové okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál a návrh uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením o vrátení materiálu na prepracovanie predkladateľovi s tým, že určí, kedy bude o veci opätovne rokovať.
 9. Vo výnimočných prípadoch, ak je zrejmé, že uznesenie je v rozpore so zákonom, alebo sú v ňom uvedené nesprávne, prípadne neaktuálne údaje, je možné ho zrušiť alebo zmeniť.
 10. Na schválenie zmeny alebo zrušenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s výnimkou uznesenia, kde je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov.
 11. Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. ukončenie rozpravy, udelenie slova hosťovi alebo občanovi, vyhlásenie prestávky a pod.), sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pokiaľ tento rokovací poriadok neustanovuje inak.
 12. O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.
 13. Spočítanie hlasov vykonáva zapisovateľ určený predsedajúcim a pri tajnom hlasovaní komisia schválená zastupiteľstvom.
 14. Na prijatie uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 15. Uznesenie zastupiteľstva podpisuje starosta obce a členovia návrhovej komisie. Starosta obce podpisuje uznesenie najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia.
 16. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní (§ 12 ods. 11 zákona). Ak je zriadená rada poslancov, starosta prerokuje uznesenie zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v rade poslancov.
 17. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 18. Podpísané uznesenia zastupiteľstva sa zverejnia spôsobom v obci obvyklým a na webovej stránke obce.

§ 10
Postup prijímania všeobecne záväzných nariadení obce

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil osobitný zákon, obec vydáva Všeobecne záväzné nariadenia obce Dunajská Lužná (ďalej len „nariadenie“). Na vydávanie nariadení obce sa vzťahuje § 6 zákona.
 2. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. Vo veciach, v ktorých plní obec úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. Zastupiteľstvo môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný postup.
 5. Návrh nariadenia, o ktorom má zastupiteľstvo rokovať, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.
 6. Návrh nariadenia prerokujú všetky príslušné komisie a rada poslancov. Pripomienky komisií, ako aj pripomienky ostatných osôb, doručené na základe verejného pripomienkového konania, navrhovateľ vyhodnotí a zapracuje do návrhu nariadenia predloženého na rokovanie zastupiteľstva.
 7. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená a radou poslancov . Vyhodnotenie pripomienok predloží navrhovateľ poslancom prostredníctvom obecného úradu v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním rady poslancov o návrhu nariadenia.
 8. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy. Návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
 9. Hlasuje sa verejne alebo tajne, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch.
 10. Nariadenie je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov zastupiteľstva.
 11. Schválené nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 12. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovej stránke obce.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva a nariadení

 1. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva hlavný kontrolór a prednosta obecného úradu na každom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správy o výsledkoch vykonanej kontroly predkladá hlavný kontrolór obce na každom najbližšom zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva po vykonaní kontroly.
 2. Obecný úrad vytvára podmienky, rozpracúva a vykonáva úlohy stanovené uzneseniami a nariadeniami zastupiteľstva a rozhodnutiami starostu obce.
 3. Spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva kontrolujú aj komisie, a to na úseku, pre ktorý boli zriadené.

ČASŤ III.

INTERPELÁCIE POSLANCOV

§ 12

 1. Poslanci majú právo na zasadnutí zastupiteľstva interpelovať starostu, klásť otázky prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, ostatným odborným pracovníkom vo veciach výkonu ich práce.
 2. V prípade, že obsah prednesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po rokovaní zastupiteľstva.
 3. Interpelujúci poslanec má právo na okamžitú odpoveď v prípade, ak otázku v interpelácii odovzdal písomne už v predstihu minimálne 14 dní pred zasadnutím zastupiteľstva.
 4. Ak vysvetlenie, alebo odpoveď na interpeláciu nie je pre interpelujúceho poslanca postačujúca, môže požiadať o doplnenie, resp. postúpenie predmetu interpelácie na jej prešetrenie. Odpoveď o prešetrení záležitosti alebo doplnenie odpovede sa musí poslancovi doručiť do 30 dní po rokovaní zastupiteľstva.
 5. Poslanec je oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti a je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

ČASŤ IV.

ORGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ ZASTUPITEĽSTVA

§ 13

 1. Rokovanie zastupiteľstva, archiváciu a úschovu materiálov a evidenciu uznesení organizačne a technicky zabezpečuje obecný úrad.
 2. Obecný úrad vedie evidenciu nariadení obce, dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.
 3. Z rokovania zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený program rokovania, prijaté uznesenia a hlasovanie poslancov. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta obecného úradu. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od ukončenia zastupiteľstva.
 4. Zápisnica sa po podpísaní zverejní v súlade s osobitnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov na úradnej tabuli obce po dobu do zverejnenia zápisnice z nasledujúceho rokovania zastupiteľstva a tiež na webovej stránke obce. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
 5. Všetky materiály z rokovania zastupiteľstva sa archivujú v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom obce.

ČASŤ V.

ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOV

§ 14

 1. Zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí zriaďuje svoje komisie. Počet komisií, názov a náplň práce v príslušnom volebnom období tvorí prílohu rokovacieho poriadku zastupiteľstva.
 2. Zastupiteľstvo si na základe § 10 ods. 2 a § 11ods. 4 písm. n) zákona môže zriadiť poradný orgán potrebný na výkon samosprávy obce – radu poslancov.
 3. Rada poslancov je dočasným kolektívnym poradným orgánom starostu a OZ, nemá svoj osobitný štatút, ani rokovací poriadok. Schádza sa spravidla raz mesačne, obvykle 7 dní pred plánovaným zasadnutím zastupiteľstva za účelom skoordinovania stanovísk jednotlivých komisií, vyhodnotenia pripomienkového konania pred prerokovaním nariadenia v zastupiteľstve a za účelom prípravy návrhov uznesení. Vyjadreniami alebo stanoviskami rady poslancov nie sú starosta ani zastupiteľstvo viazaní.
 4. Členmi rady poslancov sú všetci zvolení poslanci zastupiteľstva.
 5. Činnosť práce komisií organizuje a zjednocuje zástupca starostu a prednosta úradu, ktorí utvárajú podmienky pre ich prácu, zabezpečujú a kontrolujú prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok.
 6. Komisie sú zložené z poslancov zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.
 7. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie, zapisovateľa a z ostatných členov komisie.
 8. Zapisovateľ komisie je spravidla pracovník obecného úradu.
 9. Zastupiteľstvo volí predsedov komisií, ktorými sú vždy poslanci zastupiteľstva, podpredsedov komisií a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 10. Starosta obce, poslanec zastupiteľstva, prednosta úradu a hlavný kontrolór obce majú právo zúčastňovať sa rokovaní zriadených komisií zastupiteľstva.
 11. Zastupiteľstvo môže na návrh predsedu komisie odvolať člena komisie.
 12. Zastupiteľstvo môže na návrh starostu alebo poslanca odvolať predsedu komisie.
 13. Zasadnutie komisie je v zásade neverejné.

§ 15
Členstvo v komisiách

 1. Funkcia člena komisie je dobrovoľná.
 2. Členstvo v komisiách je vylúčené v prípade, ak dochádza alebo evidentne by mohlo dochádzať ku stretu verejných záujmov obce a záujmov člena komisie.
 3. Funkcia člena komisie sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 4. Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného, alebo obdobného pomeru.
 5. Člen komisie môže dobrovoľne ukončiť svoju prácu v komisii.

§ 16
Predseda komisie

 1. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh.
 2. Spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze a zostavuje plán činnosti komisie.
 3. V súčinnosti so zástupcom starostu obce a zapisovateľom organizuje spoluprácu komisie, ktorú vedie, s ostatnými komisiami a s orgánmi obce.
 4. Predkladá iniciatívne návrhy rade poslancov a do zastupiteľstva. Pri predkladaní zásadných otázok na rokovanie zastupiteľstva, týkajúcich sa pôsobnosti komisie, predseda komisie ich prednesie na rade poslancov.
 5. Hodnotí činnosť komisie a raz za rok predkladá starostovi obce a zastupiteľstvu vyhodnotenie na prvom plánovanom zasadnutí zastupiteľstva v nasledujúcom roku.
 6. Zastupuje komisiu navonok.
 7. Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zastupiteľstvo.
 8. Predseda komisie má právo samostatne rozhodnúť o prizvaní ďalších osôb na rokovanie komisie.

§ 17
Zapisovateľ komisie

 1. Funkciu zapisovateľa vykonáva zamestnanec obecného úradu v Dunajskej Lužnej, ktorého na návrh prednostu obecného úradu menuje starosta obce.
 2. Spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie.
 3. Vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie vrátane zápisnice a uznesení.
 4. Zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie a zabezpečuje prepojenie medzi komisiou a úradom.
 5. Na rokovaní komisie sa zúčastňuje s hlasom poradným.
 6. Plní ďalšie úlohy, ktorými ho prostredníctvom prednostu obecného úradu poverí komisia.

§ 18
Zasadnutie komisie zastupiteľstva

 1. Stále komisie sa schádzajú podľa vlastného schváleného harmonogramu alebo podľa potreby, resp. ak je to nutné podľa osobitného zákona (napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov), a to spravidla do 10-teho dňa príslušného mesiaca, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.
 2. Komisia sa schádza v súlade so schváleným harmonogramom zasadnutí, alebo pozvaním e-mailovou poštou, s uvedením návrhu programu zasadnutia. Neplánované zasadnutia možno zvolať aj telefonicky.
 3. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 4. Komisia svoje návrhy prijíma formou stanoviska. Stanovisko je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 5. Stanoviská jednotlivých komisií majú pre orgány obce odporúčajúci charakter.
 6. Predseda komisie môže prostredníctvom prednostu úradu pozvať na zasadnutie komisie zamestnanca obce Dunajská Lužná, alebo iného odborníka, a to podľa odbornej príslušnosti k prejednávanému programu.
 7. V prípade neprítomnosti predsedu komisie vedie komisiu jej podpredseda, alebo poverený člen komisie.
 8. Zoznam stálych komisií zastupiteľstva a ich hlavné zameranie pre príslušné úseky tvorí prílohu č.1 tohto rokovacieho priadku.

§ 19
Zápisnica zo zasadnutia komisie

 1. Zo zasadnutia komisie sa spisuje najneskôr do 5 dní od jej zasadnutia zápisnica, ktorá obsahuje všetky stanoviská komisie a podpisuje ju predseda a zapisovateľ komisie.
 2. Zápisnica je k nahliadnutiu všetkým členom komisie u zapisovateľa komisie.
 3. Zápisnica z komisie sa nezverejňuje a je pracovným materiálom, ktorý slúži ako podklad pre rozhodovanie orgánov obce a pre činnosť úradu.

ČASŤ V.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20
Záverečné ustanovenie

 1. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zastupiteľstva.
 2. Poslanci zastupiteľstva, členovia komisií OZ a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sa musia riadiť týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
 3. Rokovací poriadok prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na svojom zasadnutí, dňa 24. apríla 2012 uznesením č. 2012/04-03.
 4. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2012 a týmto dňom sa ruší rokovací poriadok zo dňa 26.7.2007.

V Dunajskej Lužnej, dňa 11. apríla 2012

Štefan Jurčík
starosta obce v.r.