Obsah

Dodatok č. 1/2013 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná uznesením č. 2013/02-08 zo dňa 26.02.2013 schvaľuje Dodatok č. 1/2013 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva takto:

1. v § 7 sa mení odsek 7 a znie: „Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu. O týchto návrhoch rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Do navrhnutého programu nie je možné doplniť body týkajúce sa:

a) rozpočtu obce
b) nakladania s majetkom obce,
c) financovania obce a
d) akýchkoľvek investičných zámerov,
bez predchádzajúceho legislatívneho prípravného konania podľa rokovacieho poriadku obce Dunajská Lužná.“

2. v § 18 - Zasadnutie komisie zastupiteľstva - sa mení ods. 1 a znie: „Stále komisie sa schádzajú podľa vlastného schváleného harmonogramu alebo podľa potreby, resp. ak je to nutné podľa osobitného zákona (napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov), a to spravidla do 15-teho dňa príslušného mesiaca, najmenej však jedenkrát za tri mesiace“.

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku zostávajú nezmenené.

V Dunajskej Lužnej dňa 06.03.2013

Štefan Jurčík v.r.
starosta