Obsah

Dodatok č. 3/2017 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná uznesením č. 2017/05-09 zo dňa 25.04.2017 schvaľuje Dodatok č. 3/2017 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva takto:

 

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 Štatútu obce Dunajská Lužná schvaľuje tento Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej.

 

Čl. I.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa mení takto:

 

1. Nadpis „ Článok 3“ sa mení na „ § 3“ a následne sa § 3 až § 20 prečíslujú na § 4 až § 21.

 

2. Novo označený § 3 znie: 

㤠3

 

(1) Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou úpravou.  

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) sa môže svojho mandátu vzdať

z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.

(3) Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(4) Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje v súlade s platnou právnou úpravou.

(5) Nastúpenie náhradníka vyhlási starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce. Túto skutočnosť potvrdí osvedčením.“

 

 3. V § 8 sa znenie ods. 4 mení a dopĺňa takto: 

„ (4) Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred prednostke obecného úradu formou SMS správy, a to

najneskôr pól hodinu pred začatím rokovania zastupiteľstva. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.“

 

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku zostávajú nezmenené.

V Dunajskej Lužnej dňa 25.04.2017

Štefan Jurčík v.r.
starosta obce