Obsah

Dodatok č. 2/2016 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná uznesením č. 2016/11-06 zo dňa 27.09.2016 schvaľuje Dodatok č. 2/2016 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva takto:

 

 1. § 7 sa nahrádza novým znením nasledovne:

§ 7

Zasadnutie zastupiteľstva

 1. Zasadnutia zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií, prednostu obecného úradu, hlavného kontrolóra obce a štatutárov rozpočtových a príspevkových organizácií obce, sa na zasadnutie zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR a Európskeho parlamentu, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci obecných podnikov a iných právnických osôb s majetkovou účasťou obce. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie zastupiteľstva určí starosta obce po porade v orgánoch obce so zástupcom starostu a prednostom úradu.
 2. V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajenia v štátnom záujme, alebo ak to ustanovujú osobitné zákony(napr. §17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) , sa môže zastupiteľstvo na návrh starostu uzniesť, že zasadnutie alebo jeho časť bude neverejná. O návrhu sa hlasuje bez diskusie.
 3. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie zastupiteľstva vedie starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.
 4. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.
 5. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov (pri schvaľovaní uznesení), resp. pod trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov (pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
 6. V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení.
 7. Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu. O týchto návrhoch rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 8. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie jeho zástupca. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 9. Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom. Predsedajúci udeľuje k jednotlivým bodom programu slovo predkladateľovi alebo spracovateľovi materiálu. V úvodnom slove sa predkladateľ obmedzí len na stručnú charakteristiku materiálu a nutné doplňujúce informácie vrátane vyhodnotenia pripomienok a stanovísk príslušných komisií, pričom zdôvodní návrh uznesenia. Ak si to povaha prerokovávaného materiálu vyžaduje, predsedajúci požiada o stanovisko prednostu, obecného kontrolóra, prípadne príslušnú komisiu OZ alebo iného odborného zamestnanca prítomného na zasadnutí, prípadne iného odborníka.

10. Do diskusie sa k jednotlivým prerokovávaným bodom hlási starosta, prednosta obecného úradu, obecný kontrolór, zástupca starostu, poslanec OZ a ostatní pozvaní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky, prípadne písomne, po otvorení diskusie predsedajúcim. Predsedajúci udeľuje slovo starostovi a poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným prihláseným účastníkom rokovania. O tom, komu sa slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky alebo Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo vždy udelí. Udeliť slovo sa môže aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, ak o to požiada.

11. Ak chce v rozprave k niektorému bodu programu vystúpiť starosta, odovzdá vedenie rokovania zástupcovi starostu, prípadne poslancovi, ktorý je poverený viesť zasadnutie zastupiteľstvom. Vystúpenie starostu sa riadi ustanovením podľa bodu 13 tohto článku. Vedenia rokovania sa ujme znovu až po skončení rozpravy k bodu programu.

 1. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 2. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým predsedajúci neukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie. Po prihlásení sa poslancov a ostatných účastníkov rokovania do diskusie, predsedajúci ukončí možnosť prihlásenia sa do diskusie a otvorí rozpravu. Prihlásení môžu v tom istom bode programu vystúpiť najviac dvakrát. V bode „Rôzne“ sa môžu poslanci do diskusie hlásiť najviac dva krát k jednotlivému predloženému návrhu. Vystúpenie v diskusii je časovo limitované na 4 minúty. Ak rečník počas svojho prvého vystúpenia vo veci požiada predsedajúceho o predĺženie svojho vystúpenia o ďalšie 4 minúty, tak sa jeho žiadosti vyhovie.  Po predĺžení vystúpenia rečník stráca nárok na druhé vystúpenie v tej istej veci. Ak rečník prekročí dĺžku vystúpenia, predsedajúci mu môže odňať slovo. Rozhodnutie predsedajúceho o odňatí slova je konečné.
 3. Účastníci nesmú predsedajúceho a ani iného rečníka rušiť pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.
 4. Každý poslanec, a ak sa prihlásil do diskusie v súlade s ustanovením podľa bodu 10 a 11 tohto článku starosta, majú právo na faktickú poznámku ku diskusnému príspevku, alebo faktickej poznámke, ktorá nesmie byť dlhšia ako 1 minúta. Na prednesenie faktickej poznámky sa poslanci hlásia najneskôr do ukončenia diskusného príspevku, alebo faktickej poznámky na ktoré chcú reagovať. Faktická poznámka má charakter upozornenia, vecného, odborného, časového doplnenia a objasnenia. Pritom musí vždy korešpondovať s témou aktuálneho bodu programu zastupiteľstva, ku ktorému prebieha rozprava.
 5. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec zastupiteľstva. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 6. Poslanec obecného zastupiteľstva môže v prípade sporných záležitostí požiadať o prerušenie rokovania zastupiteľstva k porade poslancov. O tomto návrhu a o dobe prerušenia rokovania hlasuje zastupiteľstvo verejne. Na schválenie návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 7. Na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva (napr. na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta obce používa obecné insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený starostom obce.
 8. Zápisnica z rokovania zastupiteľstva je prístupná po jej podpísaní overovateľmi u prednostu obecného úradu. Po jej úprave v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa zverejní na úradnej tabuli obce a tiež na webovej stránke obce po dobu do zverejnenia zápisnice z ďalšieho rokovania OZ.
 9. Uznesenia z predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva dostávajú poslanci spolu s materiálmi na najbližšie rokovanie rady poslancov.


Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku zostávajú nezmenené.

V Dunajskej Lužnej dňa 12.09.2016

Štefan Jurčík v. r.
starosta