Obsah

Štatút denného stacionára obce dunajská lužná

 

O B E C D U N A J S K Á L U Ž N Á,

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

 

ŠTATÚT DENNÉHO STACIONÁRA OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Denný stacionár obce Dunajská Lužná je zariadením obce Dunajská Lužná, ktoré organizačne patrí do štruktúry Obecného úradu Dunajská Lužná.
 2. Zriaďovateľom Denného stacionára je obec. Účelom je zabezpečenie úloh obce vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 3. So zriadením Denného stacionára a s jeho náplňou, registráciou formou Registračnej karty zo dňa 18.08.2010 súhlasil Bratislavský samosprávny kraj.
 4. Súhlas s podmienkami prevádzky Denného stacionára vydal Regionálny úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Rozhodnutím č. RÚVZ/22-220/2004 zo dňa 10.02.2004.
 5. Sídlom Denného stacionára je Dunajská Lužná, Lipnická ul. č. 417/72.
 6. Denný stacionár nie je samostatným právnym subjektom, v právnych vzťahoch ho zastupuje obec.

Článok 2
POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI DENNÉHO STACIONÁRA

 1. Poslaním Denného stacionára je zabezpečovanie sociálnych služieb pre obyvateľov obce Dunajská Lužná, ako i obyvateľov okolitých obcí .
 2. Prijímanie klientov Denného stacionára sa uskutočňuje podaním písomnej žiadosti do podateľne obecného úradu – Jánošíkovská ul. 466/7.
 3. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári obce je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, pričom podmienky poskytovania sociálnej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi obcou a prijímateľom sociálnej služby.
 4. V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (mobilnej), ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe (mobilnej), ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
 5. Denný stacionár zabezpečuje
  1. záujmovú činnosť,
  2. pracovnú terapiu
 6. Denný stacionár poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. stravovanie
  3. sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii,
  4. sociálnu rehabilitáciu.

Článok 3
RIADENIE DENNÉHO STACIONÁRA

 1. Štatutárnym zástupcom Denného stacionára je starosta obce, ktorý koná v jeho mene a zastupuje ho.
 2. Činnosť Denného stacionára riadi a kontroluje prednosta obecného úradu.
 3. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Denného stacionára vykonávajú predovšetkým štatutárne orgány, iné orgány, pokiaľ to vyplýva z ich kompetencií alebo zamestnanci, ktorí sú štatutárnym orgánom poverení na výkon právomocí v pracovnoprávnych vzťahoch.

Článok 4
ORGANIZÁCIA DENNÉHO STACIONÁRA

 1. Denný stacionár je organizačnou zložkou obecného úradu.
 2. Organizačnú štruktúru Denného stacionára, jeho náplň, ako aj zásady riadiacej a kontrolnej činnosti upravuje Organizačný poriadok obce Dunajská Lužná.
 3. Denný stacionár je zriadený na dobu neurčitú.
 4. Sociálne služby v Dennom stacionári sa poskytujú počas dňa v čase od 6,30 h do 16,30 hodiny.
 5. Kapacita Denného stacionára: 4 miesta
 6. Prevádzkovanie Denného stacionára obec Dunajská Lužná zabezpečuje ako podpornú sociálnu službu, ktorú poskytuje vo verejnom záujme.

Článok 5
ZAMESTNANCI DENNÉHO STACIONÁRA

 1. Zamestnanci Denného stacionára sú zamestnancami obce.
 2. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Denného stacionára upravuje Zákonník práce a Pracovný poriadok obecného úradu.

 

Článok 6
HOSPODÁRENIE DENNÉHO STACIONÁRA

Hospodárenie Denného stacionára je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná.

V rozpočte obce sa každý rok stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie riadnej prevádzky Denného stacionára.

 

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Štatút Denného stacionára Dunajská Lužná bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná dňa 17.09.2013, uznesením č. 2013/08-06.
 2. Štatút Denného stacionára nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
 3. Štatút je záväzný pre zamestnancov i klientov Denného stacionára.

Štefan Jurčík v.r.
starosta

Dunajská Lužná, 19.09.2013


Príloha č. 3
k zákonu č. 448/2008 Z. z.

A. SPÔSOB POSUDZOVANIA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY
PRI JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTIACH

1. Stravovanie a pitný režim

Úkony stravovania

 • umiestnenie jedla na tanier,
 • naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia,
 • bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé,
 • úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše),
 • rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky,
 • prenesenie jedla a nápoja k ústam,
 • konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom,
 • rozpoznanie teploty jedla a nápojov,
 • zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi,
 • zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov,
 • dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia prijímanej potravy,
 • dodržiavanie pitného režimu.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony stravovania samostatne

2. Vyprázdňovanie močového mechúra

Úkony vyprázdňovania močového mechúra

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše),
 • účelná očista po vyprázdnení močového mechúra.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania močového mechúra

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva

Úkony vyprázdňovania hrubého čreva

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní hrubého čreva,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri použití WC alebo podložnej misy),
 • účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania hrubého čreva

4. Osobná hygiena

Úkony osobnej hygieny

 • umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov,
 • výmena hygienických vložiek a plienok,
 • vyčistenie zubov alebo zubnej protézy,
 • príprava pomôcok na holenie a oholenie sa,
 • česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov,
 • čistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích),
 • čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie hlienov),
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách,
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách,
 • make-up.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri troch úkonoch zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony zabezpečenia osobnej hygieny

5. Celkový kúpeľ

Úkony celkového kúpeľa

 • vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov,
 • rozpoznanie teploty vody,
 • použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.),
 • utieranie sa a krémovanie.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony celkového kúpeľa

6. Obliekanie, vyzliekanie

Úkony obliekania a vyzliekania

 • výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam,
 • rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie,
 • samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu,
 • obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi),
 • nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok,
 • farebné zladenie oblečenia,
 • rozpoznanie čistoty odevov a obuvi.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony obliekania a vyzliekania

7. Zmena polohy, sedenie a státie

Úkony zmeny polohy, sedenia a státia

 • zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky,
 • zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu),
 • zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho,
 • udržanie polohy v sede aspoň 30 minút,
 • státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia

8. Pohyb po schodoch

Úkony pohybu po schodoch

 • výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby.

0 bodov = fyzická osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby,
5 bodov = fyzická osoba je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch s použitím alebo bez použitia pomôcok

9. Pohyb po rovine

Úkony pohybu po rovine

 • chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci,
 • udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom,
 • chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony pohybu po rovine

10. Orientácia v prostredí

Úkony orientácie v prostredí

 • orientovanie sa v priestore bytu alebo domu,
 • orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania,
 • orientovanie sa v neznámom prostredí,
 • orientovanie sa v cestnej premávke,
 • poznávanie blízkych osôb,
 • opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 • návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 • rozlišovanie zvukov a ich smeru,
 • rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase,
 • rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí

11. Dodržiavanie liečebného režimu

Úkony dodržiavania liečebného režimu

 • dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára,
 • rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku,
 • pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí,
 • aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu),
 • dodržiavanie diéty.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov dodržiavania liečebného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch dodržiavania liečebného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony dodržiavania liečebného režimu

12. Potreba dohľadu

Úkony dohľadu

 • dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11.

0 bodov = fyzická osoba je odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností alebo fyzická osoba s cystickou fibrózou je odkázaná na dohľad minimálne pri štyroch činnostiach
5 bodov = fyzická osoba je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne pri troch činnostiach
10 bodov = fyzická osoba nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností


B. ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI

Stupeň Počet bodov Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./deň)
Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)
I. 105 - 120 0 0
II. 85 - 104 2 - 4 60 - 120
III. 65 - 84 4 - 6 120 - 180
IV. 45 - 64 6 - 8 180 - 240
V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360
VI. 0 - 24 viac ako 12 viac ako 360

Štatút denného stacionára obce Dunajská Lužná