Obsah

Rozpočet 2009

Obecný úrad Dunajská Lužná oznamuje, že uznesením číslo 2009/03 – 06 zo dňa 31.03.2009, bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2009 a na roky 2010-2011, vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií obce.

Viacročný programový rozpočet 2009, bežné príjmy
Viacročný programový rozpočet 2009, kapitálové príjmy
Viacročný programový rozpočet 2009, výdavky bežné
Viacročný programový rozpočet 2009, výdavky kapitálové
Viacročný programový rozpočet 2009, bežný a kapitálový sumarizácia

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2009