Obsah

Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - bežné výdavky

 

Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola           118435 3568 124995 125608
1 Výkon funkcie starostu 65525         65525 1974 68146 68801
  01.1.1.6 Obce             0      
    1 Repre - občerstvenie     2987     2987 90 3000 2500
    2 Repre - ocenenia     1494     1494 45 1450 1500
    3 Repre - akcie obce     1660     1660 50 1500 1550
  08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby           0      
    4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadacie       7800   7800 235 10500 10500
    5 Príspevky - členské, združenie miest a obcí       2490   2490 75 2500 2500
2 Výkon funkcie prednostky 19286         19286 581 20057 20250
  01.1.1.6 1 Inzercia     664     664 20 650 650
3 Vnútorná kontrola 16531         16531 498 17192 17357
PROGRAM 2: Interné služby obce           31667 954 36060 37290
1 Zasadnutie orgánov obce           0      
  01.1.1.6 Obce           0      
    1 Odmeny pre poslancov     15070     15070 454 20000 21000
2 Hospodárska správa     0     0      
  01.1.1.6 Obce     0     0      
    1 Štúdie, posudky, expertízy     1992     1992 60 1850 1900
    2 Nájomné za prenájom budov,strojov a zariad.     2987     2987 90 3010 2990
3 Vzdelávanie zamestnancov obce     0     0      
  01.1.1.6 Obec       0     0      
    1 Školenia, kurzy + informačné systémy     3651     3651 110 3700 3750
4 Autodoprava     0     0      
  01.1.1.6 Obec     0     0      
    1 Palivo     2987     2987 90 3000 3050
    2 Servis, údržba vozidiel, známky     4979     4979 150 4500 4600
Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 3: Služby občanom           92777 2795 74724 75454
1 Činnosť matriky                  
  01.3.3.0 Iné všeobecné služby - matrika 12680         12680 382 13187 13314
    1 Materiál     996     996 30 1000 1000
    2 Údržba prevádzkovych prístrojov     166     166 5 175 175
2 Činnosť spoločného stavebného úradu     0     0      
  01.6.0.0 Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad 46405   46405     46405 1398 48261 48725
    1 Kancelárske potreby     3983     3983 120 4100 4200
    2 Telekomunikačné poplatky     664     664 20 670 690
    3 Prenájom, opravy, dohody     1992     1992 60 2000 2010
3 Cintorínske služby     0     0      
  08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby     0     0      
    1 Spotreba elektrickej energie     996     996 30 1000 1000
    2 Vodné, stočné     332     332 10 340 345
    3 Materiál     664     664 20 670 675
    4 Údržba - Stríž     3319     3319 100 3320 3320
    5 Oprava chodníka N.K.     9958     9958 300    
    6 Oprava hlavného kríža N.K.     664     664 20    
4 Miestny rozhlas     0     0      
  08.3.0.0 Miestny rozhlas     0     0      
    1 Oprava miestneho rozhlasu     9958     9958 300    
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo           148377 4470 143721 144332
1 Zvoz a odvoz odpadu     0     0      
  05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi     0     0      
    1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen     66388     66388 2000 66400 66500
    2 Vývoz odpadu 2x ročne - veľkoobjem.kontajnery     6639     6639 200 6639 6700
    3 Vývoz skla a papiera     19252     19252 580 19300 19400
    4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake     46471     46471 1400 46800 47000
    5 Údržba zberového dvora a oplotenie     3319     3319 100    
    6 Oprava kontajnerov     3319     3319 100 1800 1900
    7 Nákup vriec      664     664 20 450 500
Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo                  
2 Zneškodňovanie odpadu                  
  05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi                  
    1 Likvidácia čiernych skládok     332     332 10 340 340
    2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadov     1992     1992 60 1992 1992
PROGRAM 5: Komunikácie           29875 900 31800 30450
1 Správa a údržba pozemných komunikácií     0     0      
  04.5.1.0 Cestná doprava     0     0      
    1 Dopravné značenie     6639         6639   200   6500   5000  
          2   Oprava ciest a chodníkov (Lipnická)           16597           16597   500   20000   20000  
          3   Zimná údržba ciest a chodníkov           3319           3319   100   3300   3350  
          4   Geometrické plány           3319           3319   100   2000   2100  
  PROGRAM 6: Vzdelávanie                       866793   26113   871832   883399  
  1   Základná škola           0           0              
      09.1.1.1   Základná škola           0           0              
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   356436       356436           356436   10738   370694   374258  
          2   Cestovné           332           332   10   335   340  
          3   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           36082           36082   1087   38000   40000  
          4   Poštovné a telefónne služby           1759           1759   53   1800   1850  
          5   Interierové vybavenie /zariadenie 2 nové tiedy/           15103           15103   455          
          6   Výpočtová technika           996           996   30   1000   1000  
          7   Kancel.stroje a zariadenia           2158           2158   65   1200   1300  
          8   Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./           5975           5975   180   6000   6100  
          9   Pracovné odevy, obuv           498           498   15   350   400  
          10   Opravy a údržba vyp.tech. /software/           996           996   30   950   990  
          11   Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./           2390           2390   72   2400   2450  
          12   Opravy a údržba budov a objektov           7236           7236   218   7100   7200  
          13   Školenia           1328           1328   40   1300   1330  
          14   Všeobecné revízie           3319           3319   100   3350   3360  
          15   Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/           1660           1660   50   1300   1350  
          16   Stravovanie zamestnancov           7535           7535   227   7550   7600  
          17   Poistné           1129           1129   34   1130   1130  
          18   Prídel do SF           2158           2158   65   2170   2200  
          19   Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/           8298           8298   250   8300   8350  
          20   Dane           531           531   16   540   540  
          21   Dopravné žiaci           3452           3452   104   3460   3460  
          22   Na nemocenské dávky           332           332   10   335   340  
          24   Knihy, učebné pomôcky           4315           4315   130   4320   4320  
  2   Školský klub detí           0           0              
      09.5.0.1   Školský klub detí           0           0              
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   23667       23667           23667   713   24614   24851  
          2   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           2290           2290   69   2300   2320  
          3   Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./           597           597   18   600   610  
          4   Knihy, učebné pomôcky           896           896   27   900   910  
          5   Stravovanie zamestnancov           1062           1062   32   1065   1070  
          6   Opravy a údržba budov a objektov           7070           7070   213   5050   6200  
          7   Prídel do SF           166           166   5   170   172  
          8   Náhrada PN           100           100   3   100   100  
  3   Školská jedáleň           0           0              
      09.6.0.1   Školská jedáleň a vývarovňa           0           0              
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   44613       44613           44613   1344   46397   46843  
          2   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           8962           8962   270   8980   9000  
          3   Poštovné a telefónne služby           664           664   20   665   670  
          4   Interierové vybavenie           3485           3485   105   3200   3500  
          5   Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./           2456           2456   74   2490   2500  
          6   Pracovné odevy, obuv           332           332   10   300   350  
          7   Opravy a údržba vyp.tech. /software/           166           166   5   160   180  
          8   Opravy a údržba prev.strojov            996           996   30   1000   1010  
          9   Opravy a údržba budov a objektov           1992           1992   60   2000   2050  
          10   Školenia           332           332   10   330   340  
          11   Všeobecné služby /revízie/           1328           1328   40   1330   1340  
          12   Poplatky a odvody /banka/           199           199   6   200   200  
          13   Stravovanie zamestnancov           996           996   30   1000   1010  
          14   Prídel do SF           332           332   10   340   350  
          15   Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.           664           664   20   670   680  
          16   Dane           332           332   10   335   340  
  4   Základná umelecká škola           0           0              
      9.1.2.1   Základná umelecká škola           0           0              
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   94304       94304           94304   2841   98076   99019  
          2   Cestovné           66           66   2   70   70  
          3   Poštovné a telefónne služby           1062           1062   32   1065   1070  
          4   Interierové vybavenie           133           133   4   150   200  
          5   Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./           498           498   15   500   520  
          6   Knihy, učebné pomôcky           498           498   15   500   500  
          7   Opravy a údržba vyp.tech. /software/           332           332   10   335   335  
          8   Opravy pristrojov /hud.nastroje/           266           266   8   270   275  
          9   Opravy a údržba budov a objektov           1328           1328   40   1350   1400  
          10   Školenia           66           66   2   70   70  
          11   Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./           166           166   5   170   170  
          12   Poplatky a odvody /banka/           432           432   13   435   440  
          13   Stravovanie zamestnancov           2158           2158   65   2170   2190  
          14   Prídel do SF           597           597   18   600   610  
          15   Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.           1427           1427   43   1440   1450  
          16   Dane /smeti/           199           199   6   200   205  
          20   Náhrada PN           232           232   7   235   240  
  Bežné výdavky v EUR   Spolu
2009
v tis. Sk
  2010
v Eur
  2011
v Eur
 
  Aktiita   funkčná
klasifik.
  ekonomická klasifikácia  
  ukazovateľ   610   620   630   640   650   spolu  
  PROGRAM 6: Vzdelávanie                                      
  5   Materská škola                                      
      9.1.3.1   Materská škola                                      
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   155049                   155049   4671   161251   162801  
          2   Cestovné           199           199   6   200   200  
          3   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           11784           11784   355   11800   11800  
          4   Poštovné a telefónne služby           1494           1494   45   1500   1500  
          5   Interierové vybavenie /lehátka/           4979           4979   150          
          6   Výpočtová technika           166           166   5   170   170  
          7   Stroje a zariadenia           664           664   20   665   670  
          8   Všeobecný materiál /kancel.potr.,čisť.potr./           5643           5643   170   5650   5660  
          9   Knihy, učebné pomôcky           3319           3319   100   3100   3200  
          10   Pracovné odevy, obuv           498           498   15   500   500  
          11   Opravy a údržba vyp.tech.            166           166   5   170   170  
          12   Opravy a údržba prev.strojov            166           166   5   170   170  
          13   Opravy a údržba budov a objektov           996           996   30   1000   1050  
          14   Školenia           332           332   10   330   340  
          15   Všeobecné služby /revízie/           199           199   6   200   200  
          16   Poplatky a odvody /banka/           332           332   10   330   330  
          17   Stravovanie zamestnancov           5311           5311   160   5340   5350  
          18   Prídel do SF           996           996   30   1000   1010  
          19   Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.           2490           2490   75   2500   2510  
          20   Dane /smeti/           266           266   8   270   270  
          21   Náhrada PN           266           266   8   270   270  
  PROGRAM 7: Šport                       41824   1260   29400   29500  
  1   Dotácie na šport                                      
      08.1.0.0   Rekreačné a športové služby                                      
          1   Dotácia pre športové kluby na činnosť               33194       33194   1000   29400   29500  
          2   Dotácia na telocvičňu               8630       8630   260          
  Bežné výdavky v EUR   Spolu
2009
v tis. Sk
  2010
v Eur
  2011
v Eur
 
  Aktiita   funkčná
klasifik.
  ekonomická klasifikácia  
  ukazovateľ   610   620   630   640   650   spolu  
  PROGRAM 8: Kultúra                       118900   3582   115516   106605  
  1   Podpora kultúrneho strediska                                      
      08.2.0.0   Miestne kultúrne stredisko                                      
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   48861                   48861   1472   50816   51305  
          2   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           31534           31534   950   32800   33000  
          3   Kultúrne akcie obce           3319           3319   100   6700   6750  
          4   Opravy, údržba, prevádzka           4813           4813   145   4900   5200  
  2   Kultúrne pamiatky           0           0              
      08.4.0.0   Náboženské a iné spoločenské služby           0           0              
          1   Kultúrne pamiatky           29875           29875   900   20000   10000  
  3   Knižnica           0           0              
      08.2.0.0   Knižnica           0           0              
          1   Nákup kníh           498           498   15   300   350  
  PROGRAM 9: Prostredie pre život                       120129   3619   113760   114490  
  1   Verejné osvetlenie           0           0              
      06.4.0.0   Verejné osvetlenie           0           0              
          1   Spotreba elektrickej energie           66388           66388   2000   66400   66500  
          2   Materiál a náhradné diely           6639           6639   200   6650   6680  
          3   Oprava verejného osvetlenia           6639           6639   200   6650   6680  
  2   Ochrana prírody a krajiny           0           0              
      05.4.0.0   Ochrana prírody a krajiny           0           0              
          1   Materiál a náhradné diely           8962           8962   270   8970   9000  
          2   Sadenice, stromy, kriky           1328           1328   40   1000   1100  
          3   Pohonné hmoty           3319           3319   100   3350   3360  
          4   Servis a údržba vozidla           2987           2987   90   2400   2500  
          5   Ošetrenie pagaštanov           1129           1129   34   550   620  
          6   Mapa náhradnej výsadby           3319           3319   100   1860   1900  
          7   Odmeny na základe dohôd o vykonaní prace           4979           4979   150   4980   5000  
  Bežné výdavky v EUR   Spolu
2009
v tis. Sk
  2010
v Eur
  2011
v Eur
 
  Aktiita   funkčná
klasifik.
  ekonomická klasifikácia  
  ukazovateľ   610   620   630   640   650   spolu  
  PROGRAM 9: Prostredie pre život                                      
  3   Rozvoj obce                                      
      06.2.0.0   Rozvoj obce                                      
          1   Vodomerné šachty - stacionár, cintorín N.K.           3319           3319   100   3100   3200  
          2   Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie           1660           1660   50   1700   1720  
          3   Údržba detských ihrísk , osvetlenie           4979           4979   150   4980   4990  
          4   Označenie ulíc, osadenie tabúľ           996           996   30   550   600  
          5   Osadenie orientačné a súpisné čísla           830           830   25   620   640  
          6   Smetné koše - cyklistická cesta + obec           2656           2656   80          
  PROGRAM 10: Sociálne služby                       59052   1779   59050   59354  
  1   Zariadenie opatrovateľskej služby           0           0              
      10.2.0.2   Ďalšie sociálne služby - denný stacionár           0           0              
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   19452       19452           19452   586   20230   20424  
          2   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           9294           9294   280   9350   9400  
          3   Ostatné náklady           996           996   30   950   920  
          4   Oprava a údržba budovy           664           664   20   670   675  
          5   Stravovanie zamestnancov           1826           1826   55   1830   1835  
  2   Dôchodci           0           0              
      10.2.0.2   Ďalšie sociálne služby - Staroba           0           0              
          1   Občerstvenie - posedenie s dôchodcami           996           996   30          
          2   Stravovanie - dôchodci           4979           4979   150   5000   5000  
          3   Jednorázové peňažné dávky               8630       8630   260   8750   8800  
  3   Sociálny taxík               0       0              
      10.2.0.2   Ďalšie sociálne služby               0       0              
          1   Príspevok na sociálny taxík               8564       8564   258   8570   8600  
  4   Rodinná politika               0       0              
      10.4.0.3   Ďalšie sociálne služby - rodina a deti               0       0              
          1   Jednorázové peňažné dávky               3651       3651   110   3700   3700  
  Bežné výdavky v EUR   Spolu
2009
v tis. Sk
  2010
v Eur
  2011
v Eur
 
  Aktiita   funkčná
klasifik.
  ekonomická klasifikácia  
  ukazovateľ   610   620   630   640   650   spolu  
  PROGRAM 11: Administratíva                       406161   12236   381573   385107  
  1   Administratíva - správa obce                                      
      01.1.1.6   Správa obce                                      
          1   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   214931                   214931   6475   223528   225677  
          2   Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné           34854           34854   1050   34900   35200  
          3   Cestovné           664           664   20   665   670  
          4   Poplatky - televízia,rádio           166           166   5   170   170  
          5   Material, náhradné diely a pracovné náradie           19916           19916   600   20000   21000  
          6   Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad.           38505           38505   1160   1200   1300  
          7   Stravovanie zamestnancov           16597           16597   500   16650   16700  
          8   Prídel do sociálneho fondu           3983           3983   120   4000   4100  
          9   Poplatky, dane           1660           1660   50   1650   1660  
          10   Advokátske a komerčné služby, štúdie           9958           9958   300   9960   9960  
          11   Telefón           6307           6307   190   6350   6400  
          12   Kancelárske zariadenie           1660           1660   50   1680   1700  
          13   Poistenie budov a úrazové poistenie zamestnan.           4979           4979   150   5000   5000  
          14   Propagácia           996           996   30   1000   1000  
          15   Poštovné           7303           7303   220   7500   7600  
          16   Odmeny členom komisií           3187           3187   96   3500   3600  
          17   Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce           9958           9958   300   13100   13000  
          18   Volby           166           166   5   400      
      01.7.0.   Transakcie verejného dlhu           0           0              
          1   Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi           15601           15601   470   15600   15600  
      01.1.2.   Finančná a rozpočtová oblasť           0           0              
          1   Poplatky banke           2158           2158   65   2100   2150  
                          0           0              
                          0           0              
              Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania           12614           12614   380   12620   12620