Obsah

Schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2011 a viacročný na roky 2012-2013  

 

Uznesením číslo 2011/05-04 zo dňa 28.04.2011, bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2011, vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií obce.

Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2012 a 2013.

Schválený rozpočet 2011, bežné príjmy
Schválený rozpočet 2011, bežné výdavky
Schválený rozpočet 2011, kapitálové príjmy
Schválený rozpočet 2011, kapitálové výdavky

Uznesením 2012/05-04 obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za rok 2011

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2011