Obsah

Schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2016 a na roky 2017-2018

Uznesením číslo 2015 / 11-06 zo dňa 15.12.2015 bol schválený Rozpočet obce a rozpočtových organizácií na rok 2016 bez programovej štruktúry na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bežné a kapitálové výdavky

Schválený rozpočet bežné a kapitálové príjmy

 

Rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2016 rozpísaný do programov – schválený uznesením 2016/03-03 zo dňa 12.04.2016.

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na roky 2016-2018

Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2016
Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2016
Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2016
Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2016