Obsah

3. Rozpočtové opatrenie 2016

Uznesením číslo 2016/11-10 zo dňa 27.09.2016 bolo schválené Rozpočtové opatrenie 4/2016.

Návrh 3. rozpočtové opatrenie 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016 doplnené o pripomienky poslancov OZ

Bežné príjmy
Dotácia na opravu chodníka Košariská 4 500.- eur

Bežné výdavky
Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce navýšenie o 27 061,- eur, oprava chodníka od RD 29-45 na Hlavnej  9 266,- eur, oprava  časti  chodníka Mariánska 3 705,- eur, oprava chodníka Košariská 14 100.- eur

Kapitálové príjmy
Ostatný predaj pozemkov – NDS navýšenie na 407 000,- eur
Kapitálový grant na osvetlenie prechodov pre chodcov navýšenie o 11 000.- eur

Kapitálové výdavky
Program 9.3.24 – Drevené sochy - Rezbárske sympózium Juraj Mertuš navýšenie o 3000,- eur
Program 9.3.25 – Osvetlenie prechodov pre chodcov navýšenie o 12 563.- eur
Program 9.3.26 – Rekonštrukcia kúrenia v MŠ navýšenie o 15 000.- eur
Program 9.3.27 – Výstavba chodníka Školská navýšenie 6 000.- eur

3. RO bežné PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016
3. RO bežné VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016
3. RO kapitálové PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016
3. RO kapitálové VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016