Obsah

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov možno podať

  • poštou na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná , Jánošíkovská 466/7, 900 42   Dunajská Lužná
  • písomne do podateľne obecného úradu počas úradných hodín:
  pondelok 7.30 - 11.30 12.30 - 16.00
  streda 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
  piatok 7.30 - 12.00  
  • faxom: na čísle 02/ 4025 9833
  • e-mailom: na adrese info@dunajskaluzna.sk
  • ústne v stránkových dňoch
     

Informácie je možné získať aj na webovej stránke obce: www.dunajskaluzna.sk a na úradnej tabuli obce.