Obsah

Opravné prostriedky a priestupky

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a následne zákona č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé a neúplné informácie, vydaním rozhodnutia zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie. Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.