Obsah

Spôsob a lehoty sprístupnenia informácií

Obec Dunajská Lužná sprístupňuje informácie - nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami. Urobí pritom opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa §8, §9, §10, §11 a §12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:

  • od koho sa žiada informácia
  • meno a priezvisko alebo obchodný názov žiadateľa, adresa alebo sídlo
  • popis predmetu žiadosti (o akú informáciu, alebo o aký dokument sa jedná)
  • akým spôsobom žiada informáciu poskytnúť


Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi.


Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.