Obsah

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f)  a § 21 ods. 1 až 3 zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:

  1. Úhrady za náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a) vyhotovenie kópie: 

  • 1 strana formát A4 - 0,10 EUR
  • 1 strana formát A4 - obojstranná tlač - 0,20 EUR
  • 1 strana formát A3 - 0,15 EUR
  • 1 strana formát A3 - obojstranná tlač - 0,30 EUR

b) poskytnutie informácie na CD nosiči – 1,66 EUR

c) poštové poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

 obálka C6 - 0,03 EUR

 obálka C5 - 0,03 EUR

 obálka C4 - 0,07 EUR

  1. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa nespoplatňujú.
  2. Informácia, poskytnutie ktorej súhrnné výdavky neprekročia sumu 1,65 EUR, sa nespoplatňuje.
  3. Podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov v bode 1 tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke: VUB a.s. Bratislava,  IBAN:SK2102000000000025522112  BIC:SUBASKBX  Variabilný symbol: 223