Obsah

Späť

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2016/05 zo dňa 31.05.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 2016/05 dňa 31.05.2016

 

Zápisnica 2016/05

 

Zvukový záznam 2016/05 časť 1.

  Zvukový záznam 2016/05 časť 2.

Zasadnutie 2016/05 dňa 31.05.2016 

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo volí

za členov návrhovej komisie poslancov: p. p. Lodňanek, Oltus, Stareček

Hlasovanie: Ospravedlnil sa: p.p. Solař

Prítomní: 9 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 9                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov: p. p. Blizniak, Vozár

 

 1. Schválenie programu 5. OZ

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Program 5. OZ so schválenými zmenami

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť o schválenie prenájmu v zmysle schváleného zámeru prenájmu (č.j. 2520/2016) Henkyho jazdci oz, Cyprichová 14, Bratislava

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

nájomnú zmluvu v zmysle schváleného zámeru prenájmu v priloženom znení.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Návrh VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje                                                                                                                         Príloha k uzn. č. 2016/5-5

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná, v priloženom znení so schválenými zmenami:

§2, ods.4, písm. d): zachovanie a obnova prírodných hodnôt, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje                                                                                                                          Príloha k uzn. č. 2016/5-6

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná, v priloženom znení.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Návrh VZN č. 5/2016 o pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje                                                                                                                          Príloha k uzn. č. 2016/5-7

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná, v priloženom znení.

 

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Informácia o hospodárení obce za I. štvrťrok 2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Informáciu o hospodárení obce za I. štvrtok 2016

Hlasovanie:

Prítomní: 9 (p.p. Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 9                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť občianskeho združenia OFK Dunajská Lužná o zabezpečenie opráv v priestoroch starej tribúny futbalového ihriska

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ

obstarať opravu, resp. rekonštrukciu rozhlasovej ústredne v starej tribúne štadióna vo výške do 6000,-Eur a opravu vešiakov a skriniek v starej tribúne vo výške do 4000,-Eur.

Zodpovedný: prednostka OcÚ

Termín: do 15.7.2016

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 8 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)                

Zdržal sa: 2 (p.p. Stareček, Vozár)                 Proti: 0

 

 1. Zmluva o združení (č.j. 2346/2016) Milosrdní bratia, Nemocnica Bratislava

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Zmluvu o združení s UNsP Milosrdní Bratia v Bratislave na zabezpečenie lekárskych prístrojov potrebných k zvýšeniu lekárskej starostlivosti pre našich občanov v objekte ZRC v Dunajskej Lužnej.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Návrh 2. rozpočtového opatrenia 2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016

bežné výdavky

Program 7.1.1 – Dotácia pre športové kluby na činnosť zníženie o 5 600,-€

Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce navýšenie o 5 600,-€

kapitálové výdavky

Program 9.3.10 Mobiliár detského parku za bývalou MŠ NK navýšenie na 10 000,-€

Program 9.3.20 Chodník pri PD Úsvit a škole navýšenie o 11 000,-€ (chodník  od   Školskej ul. od ZŠ popri Bielom dome ku Košarišskej - 90m x 1,8 + 12 x 1,5)

Program  9.  Vybudovanie spevnenej plochy 600m2 pri železničnej stanici Alžbetin Dvor navýšenie vo výške 10 000,- Eur

Program 9.  UNsP Milosrdní Bratia – Zmluva o združení finančných prostriedkov, navýšenie vo výške 10 000,- Eur

Program 9. Rozhlasová ústredňa OFK navýšenie o 6 000,- Eur

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Správa č. 1/2016 o výsledku finančnej kontroly vykonanej podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 schváleného uznesením č. 2015/10-08 zo dňa 1. decembra 2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu o výsledku finančnej kontroly vykonanej podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 schváleného uznesením č. 2015/10-08 zo dňa 1. decembra 2015

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia č. 2016/04-07:

Žiadosť zo dňa 3.2.2016 č.j. 11067/2016 BENALEX, s.r.o. – o vydanie záväzného stanoviska k stavbe BYTOVKY + súbor obytných budov na pozemkoch 1062/173-179 v k. ú. N. Košariská.

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č. 2016/04-07 v znení:

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí

s predloženým návrhom a navrhuje na týchto pozemkoch umiestniť detské ihrisko a neumiestňovať ho na pozemkoch, ktoré nie sú zaradené v územnom pláne obce.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

13/A

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí,

aby investor - spoločnosť BENALEX Development Corp., s.r.o. vybudovala bytovku na pozemkoch p. č. 1062/173-179, v k. ú. N. Košariská, ktoré sú na okraji obce Dunajská Lužná a na hranici územia riešeného územným plánom. OZ žiada starostu obce, aby využil všetky právne možnosti k tomu, aby žiadna bytovka na týchto pozemkoch nestála.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. a) Návrh na ocenenie na Cenu obce Dunajská Lužná predložený na poslednom OZ poslancom J. Jánošíkom pre občana Petra Pepicha za darcovstvo krvi (127x)

b) Návrh na ocenenie na Cenu obce Dunajská Lužná (č.j. 2620/2016) Občania a sympatizanti Spolku rodákov M. R. Štefánika pani Oľge Reptovej

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

pri príležitosti Dňa obce 10.09.2016

a)  udelenie ocenenia podľa § 33 Štatútu obce - Cena obce - pánovi Petrovi Pepichovi za darcovstvo krvi v počte odberov 127.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

pri príležitosti Dňa obce 10.09.2016

b) udelenie ocenenia podľa § 33 Štatútu obce - Cena obce - pani  Oľge Reptovej za  vydanie knihy „Šak to tašké časy bývali“ pri príležitosti 70 rokov od osídlenia obce Mischdorf venovanú Novým Košariskám, všetkým ich obyvateľom, ich potomkom a celému Slovenku.

Hlasovanie:

Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Lodňanek, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 10                   Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť zo dňa 21.03.2016 č. 1948/2016 Zástupcovia vlastníkov bytov Úzka ul. o rozšírenie oddychovej zelenej zóny v spojení so žiadosťou č. 3314/2015 zo dňa 16.10.2015 Tatra Residence a. s. o zmenu podmienok v zmluve o spolupráci č. 85-3002/2012

 

 1. Obecné zastupiteľstvo ruší

Uznesenie č. 2015/5-11 v znení:

Obecné zastupiteľstvo odporúča

zmenu podmienok zmluvy o spolupráci č. 85-3002/2012 zo dňa 19.09.2012 v článku II. ods. 1 bod 4 takto – investor na pozemku KN-C, parcela 1184/4 o výmere 1485 m2, druh pozemku – ostatná plocha, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec, LV 1718 vybuduje do 31.12.2015, parkovisko s počtom 60 parkovacích miest a na zvyšnej časti pozemku (pri detskom ihrisku) vybuduje rekreačnú a oddychovú zónu. Realizácia sa uskutoční podľa obcou schváleného projekčného zámeru a projektu.

Hlasovanie:

Prítomní: 9 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 9                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Zmenu podmienok zmluvy o spolupráci č. 85-3002/2012 zo dňa 19.09.2012 v článku II. ods. 1 bod 4 takto – investor na pozemku KN-C, parcela 1118/4 o výmere 1485 m2, druh pozemku – ostatná plocha, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec, LV 1718 vybuduje do 31.12.2016 spevnenú plochu s počtom 40 parkovacích miest a na zvyšnej časti pozemku vybuduje rekreačnú a oddychovú zónu. Realizácia sa uskutoční podľa obcou schváleného projekčného zámeru a projektu.

Hlasovanie:

Prítomní: 9 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 6 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Oltus)                          

Zdržal sa: 3 (p.p. Takáčová, Mostný, Jánošík)                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť o vyjadrenie k dokumentáciám a určenie podmienok k územnému konaniu (Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom) (č.j. 2051/2016) – Ing. Peter Geleta, Bratislava

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti odkladá  

tento bod, z dôvodu platnosti uznesenia č. 2016/02-6b v znení „OZ žiada stavebnú komisiu o určenie kritérií a o vytypovanie lokalít vhodných pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb a návrh na uznesenie predložiť na rokovanie OZ“. Na stavebnej komisii sa členovia dohodli, že je potrebné rokovať s telekomunikačnými spoločnosťami o umiestňovaní týchto stavieb v nadväznosti na technické možnosti.

Hlasovanie:

Prítomní: 8 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 8                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť o odkúpenie pozemku – doplnenie požadovaných dokladov (č.j. 2163/2016) A. Jurčíková, P. Kotris, Dunajská Lužná
 1. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí

s odpredajom časti pozemku p. č. 166/1, k. ú. Jánošíková, LV č.740

Hlasovanie:

Prítomní: 9 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Zdržal sa: 2 (p.p. Jánošík, Blizniak)                              Proti: 0

 

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku o výmere 60 m2 pre stavbu vrátane terasy umiestnenej po šírke stavby na pozemku p. č. 166/1, k. ú. Jánošíková, zapísanej na LV č. 740 na 15 rokov s predĺžením na 5 rokov, za účelom prevádzkovania zmrzlinárne a cukrárne. Stavbu umiestniť bližšie k ceste a nezaberať priestor detského ihriska. Vybudovať parkovacie miesta podľa STN v potrebnom počte na pozemku v majetku obce, ktorý bude taktiež predmetom nájmu.  

Podľa uvedených odporúčaní prepracovať návrh a predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že daná aktivita v tejto lokalite je žiadaná obyvateľmi, využívaná a prevádzka žiadateľov v susedstve funguje už 6 sezónu.

Hlasovanie:

Prítomní: 9 (p.p. Patrnčiak, Blizniak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Jánošík, Oltus, Mosný)

Za: 9                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. a) Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce k prevodu časti nehnuteľnosti obce formou zámeny bez doplatenia hodnôt za časť parcely a k prevodu časti nehnuteľnosti obce formou odpredaja parcely (č.j. 2449/2016) Mgr. Kyščiak Štefan, Dunajská Lužná

b) Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce k prevodu časti nehnuteľnosti obce formou odpredaja parcely z dôvodu hodného osobitného zreteľa (č.j. 2683/2016) Mgr. Kyščiak Štefan, Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí

so zámenou a odpredajom časti parcely pre Mgr. Štefana Kyščiaka a zároveň ukladá obci rokovať so SPF o bezodplatnom prevode spoluvlastníckeho podielu SPF k pozemku p.č.1143 k. ú. Nové Košariská o výmere 52 m2.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 7                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Petícia občanov Krátkej ulice

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

petíciu občanov Krátkej ulice.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 7                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie betónového oplotenia (plné oplotenie) (č.j. 2675/2016) Ladislav Šárkozi, Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie betónového oplotenia (plné oplotenie) a nesúhlasí so zmenou zmluvnej podmienky zároveň odporúča obecnému úradu riešiť žiadateľa v priestupkovom konaní.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 7                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Žiadosť o odsúhlasenie Zmluvy o zriadení vecných bremien v Obecnom zastupiteľstve – stavba „BA, Dunajská Lužná, 22 kV káblový prepoj TS27-2 a TS27-12, VNK“ (č.j. 2446/2015) Západoslovenská distribučná, a.s.

Obecné zastupiteľstvo odsúva

tento bod na rokovanie najbližšieho OZ za účelom získania aktualizovaného odporúčania JUDr. Šaranskej na základe aktuálnej judikatúry súdov.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 7                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

 1. Rôzne

22/1  Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ

v rámci jeho kompetencií vykonať kontrolu skutkového stavu na pozemkoch p. č. 1076/3 a 1076/19 k. ú. Nové Košariská druh pozemku - lesný pozemok, z dôvodu podozrenia z nelegálneho výrubu lesného porastu a nelegálnej stavebnej činnosti a v prípade zistenia porušenia zákona uplatniť maximálnu možnú mieru postihu.

Hlasovanie:

Prítomní: 8 (p.p. Patrnčiak, Jánošík, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 7 (p.p. Patrnčiak, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)                        

Zdržal sa: 1 (p.p. Jánošík)                Proti: 0

 

22/2 Architektonická štúdia – nadstavba ZŠ a prístavba jedálne

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Architektonickú štúdiu

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ

zabezpečiť stanovisko rady školy a vedenia školy a v prípade ich kladného stanoviska k štúdii započať proces majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod prístavbou jedálne.

Hlasovanie:

Prítomní: 8 (p.p. Patrnčiak, Jánošík, Németh, Stareček, Vozár, Takáčová, Oltus, Mosný)

Za: 8                      Zdržal sa: 0                          Proti: 0

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa 31.05.2016 o 23.15 h.

Návrhová komisia:

Ing. Eugen Oltus v.r.

Ing. Milan Lodňanek

František Stareček v.r.

Štefan Jurčík

starosta obce v.r.

Vyvesené: 10. 6. 2016

Späť