Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej MŠ, v cirkevnej MŠ a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území na území obce Dunajská Lužná

Verejné pripomienkové konanie podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke obce na verejné pripomienkové konanie

N Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. xx/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

 

 

K návrhu VZN môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme na adresu úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, elektronicky na adresu: prednostka@dunajskaluzna.sk

 

po dobu 10 dní, a to od 10.01.2020  do 21.01.2020  

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 00/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

Dátum zvesenia: 21. 1. 2020 Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková