Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

 Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

Obec Dunajská Lužná podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na  základe Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje  zámer:

„Prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa majetok obce: - nebytové priestory   nachádzajúce sa v Miestnom Kultúrnom dome v Dunajskej Lužnej – stavby súpisné číslo 3, postavenej na pozemku KN-C, parcela číslo 139/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , katastrálne  územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec, zapísanej na LV č. 740, „

pre žiadateľa: Občianske združenie CLISPRO, Občianske združenie TAEKWON-DO

Cena nájmu: 1,00 EUR/hod.,

Doba nájmu:  na dobu neurčitú

Dôvod hodný osobitného zreteľa: pôsobenie týchto organizácií je orientované na výchovu, umenie, rozvoj telesnej kultúry a športu prevažne detí a mládeže z obce Dunajská Lužná, ktoré dlhodobo dosahujú pozoruhodné výsledky reprezentujúce našu obec až na medzinárodnej úrovni. 

Dátum zvesenia: 21. 1. 2020 Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková