Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Dunajská Lužná je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Dunajská Lužná
Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Štefan Jurčík
e-mail: starosta@dunajskaluzna.sk
telefón: +421 2 402598 35 (14)

 

Referát Hospodárskej správy
Referent pre verejné obstarávanie
Renáta Braxatoris
e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
t.č.: +421 2 402598 35 (14)

  • plán verejného obstarávania
  • súhrnné správy o zákazkách -  tu budú zverejnené súhrnné správy podľa § 9 ods.9 zákona 25/2006 Zb. z. – s hodnotou vyššou ako 1 000 Eur - platil do 18.4.2016 (1.Q 2016) + súhrnné správy za ostatné štvrťroky (po 18.04.2016) - podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cenami vyššími ako 5 000 EUR.
  • súhrnná správa o zákazkách EKS
  • archív verejného obstarávania

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Dunajská Lužná podľa finančných limitov:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
     
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Dunajská Lužná, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.