Obsah

Obecný úrad - tlačivá

 

 

Dane

 

Komunálne odpady

 

Doprava
pdf doc
pdf doc
pdf doc

 

 

Cintoríny

 

Podnikatelia, firmy

 

Kultúra a šport

 

Sociálne veci

 

Matričný úrad

 

Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu) 

 

Dotácie

 

                (pre rodičov žiakov ZŠ a detí posledného ročníka MŠ, ktoré sa stravujú diétne a vedia to preukázať lekárskou správou
                od špecialistu a zároveň nie sú prihlásené na odber stravy zo Školskej jedálne v Dunajskej Lužnej, a preto majú stravu pripravovanú
                v domácich podmienkach; termín podania žiadosti na obecný úrad: do 15.12. bežného roka)

 

Stavby