Obsah

Obecný úrad - tlačivá

 

 

Dane

 

Komunálne odpady

 

Prihlásenie psa do evidencie
Doprava

 

 

Cintoríny

 

Podnikatelia, firmy

 

Kultúra a šport

 

Sociálne veci

 

Matričný úrad

 

Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu) 

 

Dotácie

 

                (pre rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov ZŠ a detí posledného ročníka MŠ, ktoré sa stravujú diétne a vedia to preukázať
                lekárskou správou od špecialistu a zároveň nie sú prihlásené na odber stravy zo Školskej jedálne v Dunajskej Lužnej, a preto majú
                stravu pripravovanú v domácich podmienkach; termín podania žiadosti na obecný úrad o dotáciu, na ktorú obec dostáva      
                prostriedky v dvoch častiach: od 1.12. do 15.12. bežného roka na 1. polrok rozpočtového roka a od 1.7. do 15.7. na 2. polrok
                rozpočtového roka)

 

Stavby