Obsah

Prehľad výkonov stavebného úradu

r.  Názov sledovanej činnosti stavebného úradu  2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Počet nevybavených správnych konaní z predchádzajúceho obdobia  35 35 39 42 33 32 35 43 48 54 41 57 61
2 Počet nových žiadostí o SP, ÚR, KR v sledovanom období  x 16 20 12 17 18 32 25 32 20 29 20 14
3 Spolu ku koncu sledovaného obdobia (riadok 3 =  r. 1+ r. 2 )  35 51 59 54 50 50 67 68 80 74 70 77 75
4 Počet vybavených žiadostí ku koncu sledovaného obdobia z riadku 4 X 12 17 21 18 15 25 20 26 33 13 16 22
5 Ostáva vybaviť na nasledujúce obdobie ( riadok 6 =  r. 4 - r. 5 )  X 39 42 33 32 35 42 48 54 41 57 61 53

 

r. Realizácia iných spisových úkonov
6 Počet výkonov štátneho stavebného dohľadu X 3 2 4 0 1 5 1 2 4 2 3 4
7 Počet riešených priestupkov X 1 1 2 0 1 1 2 1 4 3 1 2
8 Počet riešených odvolaní účastníkov konania alebo vyššieho správneho orgánu  X 0 4 0 0 0 2 1 3 6 1 1 1
9 Počet riešených rohodnutí poľa zákona č. 211/2010 Z.z. o poskytnutí informácií  X 1 2 3 2 3 0 2 0 6 0 2 1

Poznámka 1): SP = stavebné povolenie, ÚR =  územné rozhodnutie , KR = kolaudačné rozhodnutie 

Poznámka 2): Tabuľka nezohľadňuje výkony stavebného úradu pre obec Hamuliakovo a výkony, keď Okresný úrad určí stavebný úrad Dunajská Lužná za príslušný stavebný úrad pre konania v obciach Rovinka, Miloslavov, Most a iné obce.

Dátum  aktualizácie : 18.01.2017

Zostavil: Ing. Benjamín Baráth