Obsah

REKAPITULÁCIA Počet
Búracie povolenie a nariadenie 1
Cesty kolaudácie 0
Cesty stavebné povolenie 1
Kolaudácia stavieb 20
Stavebné povolenie 23
Územné rozhodnutie 12
Priestupky 4
Výkon štátneho stavebného dohľadu 8
Poskytovanie inf. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutím 5
Iné správne konanie 10
CELKOM 84