Obsah

Späť

Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní - Program rozvoja obce Dunajská Lužná na obdobie 2023-2030 s výhľadom do roku 2040

 

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) ako dotknutá obec informuje verejnosť o rozhodnutí č. OU-SC-OSZP-2022/016086-019 zo dňa 14.11.2022 vydanom v zisťovacom konaní Okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušným orgánom štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Program rozvoja obce Dunajská Lužná na obdobie 2023-2030 s výhľadom do roku 2040.

Tu nájdete:

Rozhodnutie Okresného úradu Senec č. OU-SC-OSZP-2022/016086-019 zo dňa 14.11.2022 (273.31 kB)

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Späť