Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na pripomienkovanie

 

Obec Dunajská Lužná podľa § 9aa ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
 

zverejňuje na úradnej tabuli a svojom webovom sídle
 

Návrh dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení z 31.01.2022

najmenej na 15 dní pred jeho uzatvorením.

 

K návrhu dodatku č. 1 k zmluve o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu dodatku zmluvy týka, v lehote 10 dní od jeho zverejnenia.

Pripomienky je možné uplatniť v písomnej forme na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná alebo elektronicky na starosta@dunajskaluzna.sk, a to od 11.11.2022 do 21.11.2022.  

Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia dodatku k zmluve o financovaní potrebné, návrh dodatku sa upraví podľa pripomienok.

Tu nájdete Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.

 

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Späť