Obsah

Späť

Oznámenie konania podujatia mimo športového zariadenia – „24-hodinovka 2022“ – Verejná vyhláška

 

Obec Dunajská Lužná podľa § 5 ods. 3 Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) verejnosti oznamuje organizovanie športového plaveckého podujatia mimo športového zariadenia „24-hodinovka 2022“ na území obce Dunajská Lužná dňa 04.06. a 05.06.2022, ktorého organizátorom je Ľadové Medvede Veľká voda, o. z., Košariská 207/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 52798445.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorá bude podľa § 5 ods. 3 zákona vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Dunajská Lužná.

 

Súčasťou tohto oznámenia je aj výzva, aby vlastníci alebo užívatelia pozemkov, kde sa má podujatie konať, v lehote zverejnenia oznámenia písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov, kde sa má podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia súhlasí.

 

Prílohy:

1. Oznámenie o konaní športového podujatia 24-hodinovka 2022 ĽMVV o. z.

2. Vyznačenie pozemkov, kde sa má konať podujatie

 

 

 

Vyvesené: 13. 5. 2022

Dátum zvesenia: 29. 5. 2022

Späť