Obsah

Späť

Oznámenie o začatom konaní - výrub

 

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

číslo konania: Č. j. Bra-12809/1159/2022-12861/2022

dátum začatia konania: 12.9.2022
dátum zverejnenia informácie: 16.9.2022
lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
predmet konania: bližšie v prílohe

Príloha: Oznámenie o začatí správneho konania

 

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Späť