Obsah

Späť

Oznámenie o začatom konaní - výrub

 

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

číslo konania: Č. j. Bra-14249/1375/2022-14329/2022

dátum začatia konania: 14.11.2022
dátum zverejnenia informácie: 16.11.2022
lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
predmet konania: bližšie v prílohe

Príloha: Oznámenie o začatí správneho konania

 

 

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Späť