Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2022

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 01. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná

prostredníctvom videokonferencie v súlade s §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení

25.01.2022, t. j. v utorok, o 15:00 h

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Odporúčania komisií
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
 6. Správa o finančnej kontrole 1/2022
 7. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2021
 8. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (č. j. 9333/2021, 9334/2021 – Kováč Architects s.r.o., Galanta, E&I GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Dunajská Lužná)
 9. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru (č.j. 9800/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a .s., Prešovská 48, Bratislava)
 10. Informovanie budúceho vlastníka vyvolaných úprav o nadchádzajúcom procese technického odovzdania a prevzatia a výzva na ich prebratie (č.j. 9838/2021, D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, Bratislava)
 11. Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu obce (č.j. 9855/2021  Kadlec Andrej, Hlavná 219/21, Dunajská Lužná)
 12. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku (č.j. 10131/2021 Pipišová Silvia-Brovia, Brezová 717/8, Dunajská Lužná)
 13. Žiadosť o predĺženie doby nájmu – nebytové priestory pre dočasné umiestnenie prevádzky pošty Dunajská Lužná (č.j. 10237/2021 Slovenská pošta, a.s., Nám. SNP č. 35, Bratislava)
 14. Zaslanie urbanistickej štúdie zóny Nové Košariská, Malá voda, Dunajská Lužná (č.j. 10244/2021 APROX spol s r. o., Tabakova 1, Bratislava)
 15. Poverenie zástupcu starostu obce v zmysle §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 16. Rôzne a Interpelácie

 

Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

                                                                                             

                                                                                                                                                              Štefan Jurčík                                   
                                                                                                                                                              starosta obce v. r.

Vyvesené: 21. 1. 2022

Dátum zvesenia: 25. 1. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť