Obsah

Späť

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj od 01.11.2022 do 31.12.2022

 

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle svojej pôsobnosti podľa §4 ods. 1) písm. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a v súlade s §22 a §31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že uskutočňuje

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj od 01.11.2022 do 31.12.2022.

So spracovaným materiálom sa môžete oboznámiť na web stránke Úradu BSK: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/uzemne-planovanie-a-gis/uzemny-plan-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj/

Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční 24.11.2022 o 16:00 h v rokovacej sále Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava.

Pripomienky je možné zasielať písomnou formou do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, poštou na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava alebo zaslaním na adresu podatelna@region-bsk.sk .

Na pripomienky zaslané po termíne sa neprihliada.

Tu nájdete Oznam o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

 

 

 

Vyvesené: 4. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Späť