Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - VN prekládka

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 5. 7. 2022

Späť