Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Dunajská Lužná so sídlom Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2022/04-13 zo dňa 03. mája 2022 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Predmet predaja:
oddelených pozemkov Geometrickým plánom č. 19/2022 zo dňa 11.02.2022:
novovzniknutý pozemok KN-C parc. č. 214/29 o výmere 7 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec
novovzniknutý pozemok KN-C parc. č. 214/30 o výmere 1 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec

Pre kupujúceho:
Slovenská pošta, a s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

Kúpna cena:
200,- €/m²

Odôvodnenie:
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
spočíva v tom, že sa zjednotí vlastník budovy a vlastník
 pozemku pod budovou a zjednotí sa vlastnícky režim k pozemku zastavaného stavbou.

 

Dunajská Lužná, dňa: 17.05.2022

   

 

                                                                                                                                                                      Štefan Jurčík
                                                                                                                                                                      starosta obce

 

 

Zverejnené dňa: 17.05.2022

Zvesené dňa:

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 1. 6. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť