Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Dunajská Lužná so sídlom Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2022/04-14 zo dňa 03. mája 2022 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Predmet predaja:
oddeleného dielu Geometrickým plánom č. 36739685-1467/21 zo dňa 18.08.2021:
oddelený diel č. 1 o výmere 3 m²( resp. 2 m², podľa toho, ktorý údaj je správny ) oddeleného od pozemku reg. E parc. č. 1459 o výmere 23096 m² ( reg. C parc. č. 1459/6 ), druh pozemku – trvalý trávny porast, LV 1008, katastrálne územie Nové Košariská ( 842036), obec Dunajská Lužná, okres Senec, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce.

Pre kupujúceho:
Juraj Oríšek, Hraničná 341/17, 821 05 Bratislava

Kúpna cena:
270,- €/m²

Odôvodnenie:
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
spočíva v tom, že sa zjednotí vlastník budovy a vlastník
 pozemku pod budovou a zjednotí sa vlastnícky režim k pozemku zastavaného stavbou.

 

Dunajská Lužná, dňa: 17.05.2022

                                                                                    

                                                                                                                                                                                     Štefan Jurčík
                                                                                                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Zverejnené dňa: 17.05.2022

Zvesené dňa:

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 1. 6. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť