Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Dunajská Lužná so sídlom Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2022/06-20 zo dňa 07.07.2022 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 Predmet prenájmu:
časť pozemku parc. č. 761/10 o výmere 80 m², druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 740, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Dunajská Lužná, ako je vyobrazená v prílohe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2022/06-20 zo dňa 07.07.2022.

Pre nájomcu:
Bistro u Poleho, s.r.o.
Zámočnícka 77/26
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 50 855 964

Doba nájmu:
- neurčitá s výpovednou lehotou 6 mesiacov;

Účel nájmu:
- umiestnenie bufetu rýchleho občerstvenia, s otváracou dobou max. do 22.00 hod.;

Výška nájmu:
- za časť pozemku 300,-€/mesačne;
 

Odôvodnenie:
Dôvod hodný osobitného zreteľa – spočíva v dosiahnutí dohody súčasného nájomcu a žiadateľa o prepustení časti predmetu nájmu žiadateľovi, doplnenia športovísk ( bicrosová dráha, skatepark, tenisové kurty, športová hala a cyklotrasa o doplnkové služby rýchleho občerstvenia, ako aj v nutnosti ukončiť nájom žiadateľa v obecnej budove na Kováčskej ulici z dôvodu jej rekonštrukcie.

 

Príloha k zámeru prenájmu

 

Dunajská Lužná, dňa: 20.07.2022                                 

 

                                                                                                                                   Štefan Jurčík
                                                                                                                                   starosta obce

 

Vyvesené: 20. 7. 2022

Späť