Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného zreteľa

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť