Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Dunajská Lužná je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Dunajská Lužná
Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ernest Németh
e-mail: starosta@dunajskaluzna.sk
telefón: +421 2 402598 35 (14)

 

Referát Hospodárskej správy
Referent pre verejné obstarávanie
Renáta Braxatoris
e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
t.č.: +421 2 402598 35 (14)

  • pri ZNH s PHZ vyššou ako 10.000.- € (bez DPH)polročne vypracovať na elektronickom formulári a zverejniť súhrnnú správu o zákazkách, zazmluvnených v príslušnom polroku, do 60 dní po ukončení polroka, v profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie a vo vestníku VO.

Vyššie uvedená povinnosť neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.

  • pri zákazkách, na ktoré sa zákon nevzťahuje podľa § 1 ods. 2 – 14 polročne vypracovať na elektronickom formulári a zverejniť súhrnnú správu o zákazkách, zazmluvnených v príslušnom polroku s cenou vyššou ako 10.000.- € do 60 dní po ukončení polroka, v profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie a vo vestníku VO

Vyššie uvedená povinnosť neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami, a ak sa jedná o zmluvy zverejňované v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.