Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Dunajská Lužná je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Dunajská Lužná
Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Štefan Jurčík
e-mail: starosta@dunajskaluzna.sk
telefón: +421 2 402598 35 (14)

 

Referát Hospodárskej správy
Referent pre verejné obstarávanie
Renáta Braxatoris
e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
t.č.: +421 2 402598 35 (14)

  • plán verejného obstarávania
  • Verejný obstarávateľ je povinný pri ZNH s cenou vyššou ako 5.000.- € (s DPH) v profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie štvrťročne zverejniť súhrnnú správu o zákazkách, zazmluvnených v príslušnom polroku, do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

    Vyššie uvedená povinnosť neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami, prípadne ak sa jedná o zmluvy zverejňované v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

  • archív verejného obstarávania

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Dunajská Lužná podľa finančných limitov:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
     
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Dunajská Lužná, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.