Obsah

Archív - zákazka 'Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy'

 • Názov
  Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy
 • Kategória zákazky
  Podlimitné zákazky
 • Popis
  Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu bývalej administratívnej budovy PD Úsvit v Dunajskej Lužnej na objekt 1. stupňa základnej školy v Dunajskej Lužnej. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a v obchodných podmienkach dodania predmetu zákazky, ktoré tvoria prílohy k Súťažným podkladom.
 • Dátum zverejnenia
  16.5.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy