Obsah

Archív

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Vývoz komunálneho a organického odpadu zo zberného dvora6.11.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Detské ihrisko Nová Lipnica5.10.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Zimná údržba obecných komunikácií na r. 2018/20193.9.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Riešenie havarijnej situácie kotolne v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej - Opakovaná súťaž8.8.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Výzva na predkladanie cenových ponúk na výkon stavebného dozoru k stavbe „Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy“7.8.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke opravy chodníkov a komunikácií v obci Dunajská Lužná - Opakovaná súťaž6.8.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Riešenie havarijnej situácie kotolne v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej - Súťaž zrušená1.8.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa - Súťaž je zrušená podľa §57, ods. 1, písm. b) zákona o VO19.7.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie stupeň k vydaniu búracieho a stavebného povolenia s výkazom výmer v rozsahu nacenenia realizačného projektu stavebnej rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy PD Úsvit na ZUŠ15.6.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie Autobusová zastávka Malinová5.6.2018§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
11 do 20 z 36