Obsah

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Dunajská Lužná miestnou volebnou komisiou

 

Oznam – žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Oznam - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Oznam – hľadáme členov špeciálnej volebnej komisie

Oznam – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce v Dunajskej Lužnej, ktorí sa vzdali kandidatúry

Informácia k umiestňovaniu volebných plagátov

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Dunajskej Lužnej

 

Informácia o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností

Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznam - zapisovateľka miestnej volebnej komisie

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

Informácia k umiestňovaniu volebných plagátov

Informácia o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností

Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

Počet poslancov a volebné obvody

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

 

 

 

 

 

Informácií nájdete aj tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22