Obsah

Späť

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt v Dunajskej Lužnej

OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu obecný policajt

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď – prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba:

 • staršia ako 21 rokov
 • bezúhonná
 • má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • telesne a duševne spôsobilá na výkon príslušníka obecnej polície
 • je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnostiVýpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 5. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z.
 6. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

Termín doručenia žiadosti do:  31.03.2018

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť podať osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať poštou na adresu:    Obecný úrad
Jánošíkovská 466/7        
900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na maria.kissova@dunajskaluzna.sk

Kontaktná osoba:
p. M. Kissová
02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Vyvesené: 21. 2. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť