Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta obce

Ernest Németh - starosta Dunajská Lužná

Ernest Németh

starosta obce

1. poschodie, č. dverí: 16

02/40 259 812

starosta@dunajskaluzna.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Programové vyhlásenie starostu a obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná na obdobie 2023 – 2026 (536.58 kB)