Daň z nehnuteľnosti

Kontaktné osoby - dvere č. 15

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav vlastníctva v katastri nehnuteľností k 01. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva v januári v lehote do 31. januára - okrem prípadov nadobudnutia nehnuteľnosti dedením a dražbou.    

Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v januári v lehote do 31. januára

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára majú fyzické a právnické  osoby, u ktorých došlo v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto skutočností:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva kúpou alebo darom  (nový vlastník)
 • zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu predaja alebo darovania nehnuteľnosti
 • zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti z dôvodu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (po rozvode)
 • zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti z dôvodu vysporiadania podielového spoluvlastníctva medzi spoluvlastníkmi
 • získanie právoplatného stavebného povolenia na stavbu
 • získanie právoplatného povolenia na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • uskutočnenie drobnej stavby (stavby do 25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na základe ohlásenia)
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru (napr. z bývania na podnikateľské účely)
 • zmena výmery pozemku, druhu pozemku, prečíslovaniu parciel novým geometrickým plánom
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu k pozemku, pričom nájomný vzťah má trvať najmenej 5 rokov

Povinnosť podať daňové priznanie platí pre daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová povinnosť.

Daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období podal daňové priznanie a nenastala u neho v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie opätovne nepodáva.

Podanie prizania v prípade dražby alebo dedičstva

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 

Druhy priznaní

 • Priznanie – podávajú noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva alebo im z iného zákonného dôvodu vznikla daňová povinnosť
 • Čiastkové priznanie  – podávajú doterajší už evidovaní daňovníci, u ktorých v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku daňovej povinnosti v ďalšom roku (napr. nadobudnutie ďalšej nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, či iná vyššie uvedená skutočnosť)
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – podávajú doterajší evidovaní daňovníci, ktorým zanikli vlastnícke práva predajom, darovaním, vysporiadaním BSM, alebo im zanikla daňová povinnosť z iného zákonného dôvodu
 • Opravné priznanie – podávajú tí daňovníci, ktorí podali riadne daňové priznanie a ešte v lehote na podanie priznania (t.j. do 31.1.) zistili, že v ňom urobili chybu (napr. uviedli nesprávny druh pozemku, zabudli uviesť okrem bytu aj spoluvlastnícke podiely na pozemkoch okolo bytového domu, a pod.)
 • Dodatočné priznanie – sú povinní podať tí daňovníci, ktorí zistili, že v daňovom priznaní neuviedli správne údaje na vyrubenie  správnej výšky dane, pričom už uplynula lehota na podanie opravného priznania. Dodatočné priznanie je potrebné podať ihneď ako daňovník na chybu príde, avšak najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Spoluvlastníctvo

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva každý spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie podá jeden z nich aj za ostatných. Túto skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

Zníženie dane

Daňovník, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu ZŤP podľa platného VZN, si uplatní tento nárok podaním priznania k dani z nehnuteľností s príslušnou prílohou najneskôr v lehote na podanie priznania, t.j. do 31. januára pre príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník doloží k priznaniu aj kópiu ZŤP preukazu.  Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí aj v ďalšom zdaňovacom období.

Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti s dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov podľa platného VZN, správca dane uplatní zníženie automaticky bez povinnosti podať daňové priznanie. 

Spôsob podania daňového priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo financií SR. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Podanie emailom nie je prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané.

Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne vyplniť daňové priznanie. Odporúčame, aby ste si prečítali „Poučenie na vyplnenie daňového priznania“, predídete tým pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.

Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu https://kataster.skgeodesy.sk.

V prípade, ak sa daňovník rozhodne vypĺňať daňové priznanie na obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu vlastníctva, prípadne aj iné súvisiace doklady podľa situácie daňovníka.

Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt aby mohol byť v prípade potreby kontaktovaný. 

Vyrúbenie a platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Tlačivá:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - editovateľné PDF - vznik (zánik) daňovej povinnosti od 01.09.2023 (2.21 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania - vznik (zánik) daňovej povinnosti od 01.09.2023 (404 kB)

Potvrdenie o podaní priznania

Dohoda o spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností

Legislatíva:

VZN č. 05/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje